Quản trị và đầu tư tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp đại, mặc dù một số học giả và nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đồng tình với mục tiêu này. Đặc điểm của quản trị tài chính doanh nghiệp là: (i) Luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (ii) Bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp; (iii) Luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Quản trị tài chính doanh nghiệp từ xưa đã gắn bó liền với tài chính kế toán. Nó được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một trong những công việc quan trọng của người quản lý doanh nghiệp bởi quản trị tài chính tốt không chỉ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận mà còn đưa doanh nghiệp vượt đà phát triển.

Tài chính doanh nghiệpXem tất cả

Đầu tư tài chínhXem tất cả