Cổ phiếu ưu đãi

1. Những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi

 • Quyền ưu tiên về co tức và thanh toán khi thanh lý công ty:Cổ phiếu ưu đãi mang lại cho người nắm giữ nó được hưởng môt khoản lợi tức cổ phần cố định và đã được xác định trước, không phụ thuộc vào kết quả hoạt đông của Công ty. Mặt khác cổ phiếu ưu đãi còn nhận được các cổ tức trước các cổ đông thường. Ngoài ra khi công ty bị thanh lý hoặc giải thể thì cổ đông ưu đãi còn được thanh toán giá trị cổ phiếu của họ trước các cổ đông thường.
 • Sự tích lũy co tức:Nếu trong môt năm nào đó công ty gặp khó khăn trong kinh doanh thì có thể tuyên bố hoãn trả nợ lợi tức cổ phần ưu đãi. Số cổ tức đó được tích lũy lại tức là được công dồn lại và được chuyển sang kỳ kế tiếp.
 • Không được hưởng quyền bỏ phiểu biếu quyểt các vần đề quan trọng của công ty.
 • Quỹ thanhtoán: Môt số công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản lập quĩ thanh toán nhằm mỗi năm mua lại và giải phóng môt số lượng cổ phiếu ưu đãi theo môt tỷ lệ nhất định.
 • Thời hạn: Cổ phiếu ưu đãi nói chung không có thời hạn thanh toán vốn gốc. Trong những năm gan đây, một số Công ty cổ phan phát hành cổ phiếu ưu đãi với việc lập quỹ thanh toán, do vây với loại cổ phiếu ưu đãi này có thời hạn thanh toán.

2. Những điểm lợi và bất lợi của việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi

– Điểm lợi

 • Không bắt buộc phải trả lợi tức cố định đúng hạn
 • Có khả năng làm tăng lợi tức cổ phan thường
 • Tránh được việc chia sẻ quyen quản lý và kiểm soát cho các cổ đông mới.
 • Không phải cam cố, thế chấp tài sản, cũng như việc phải lập quỹ thanh toán vốn gốc.

– Điểm bất lợi

 • Lợi tức cổ phiếu ưu đãi cao hơn lợi tức trái phiếu
 • Lợi tức cổ phiếu ưu đãi không được trừ vào thu nhập chịu thuế
 • Lợi tức cổ phiếu ưu đãi là cố định, đây coi như là gánh nặng tài chính cho các cổ đông thường