Trái phiếu doanh nghiệp

1. Khái niệm

Trái phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ vay vốn do doanh nghiệp phát hành thế hiện nghĩa vụ và sự cam kết của doanh nghiệp thanh toán lợi tức và tiền vay vào những thời điếm xác định cho người nắm giữ trái phiếu.

2. Đặc trưng của trái phiếu:

 • Trái phieu là chứng khoán nợ, việc phát hành trái phieu để huy đông vốn trung và dài hạn.
 • Trái phieu luôn có kỳ hạn thanh toán và đã được xác định trước.
 • Lợi tức của trái phieu được xác định trước không phụ thuộc vào ket quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Người mua trái phieu là chủ nợ của Công ty.

3. Điểm lợi và bất lợi của việc phát hành trái phiếu huy động vốn

 • Điếm lợi
  • Lợi tức trái phieu được trừ vào thu nhập chịu thue khi tính thue thu nhập doanh nghiệp.
  • Lợi tức trái phieu được giới hạn ở mức độ nhất định.
  • Chi phí phát hành trái phieu thấp hơn so cổ phieu thường và cổ phieu ưu đãi.
  • Chủ sở hữu  doanh nghiệp  không  bị  chia  sẻ  quyền  quản  lý và kiểm    soát doanh nghiệp cho các trái chủ.
  • Giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cẩu vốn một cách linh hoạt.
 • Điếm bẩt lợi
  • Buộc phải trả lợi tức cố định đúng hạn.
  • Làm tăng hệ số nợ của doanh nghiệp.
  • Phải trả nợ gốc đúng kỳ hạn.
  • Sử dụng trái phieu dài hạn là việc sử dụng nợ trong thời gian dài: Tác động này mang tính hai mặt:

+ Trái phieu đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp;

+ Trái phieu lại trở thành nguy cơ đe dọa sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  • Việc sử  dụng  trái phiếu   để tài  trợ nhu  cầu  tăng vốn của   doanh nghiệp cũng có giới hạn nhất định.

4. Quyết định phát hành trái phiếu tài trợ nhu cầu vốn thì cần chú ý các nhân tố sau:

 • Mức đô ổn định của doanh thu và lợi nhuận trong tương lai
 • Hệ số nợ hiện tại của doanh nghiệp
 • Sự biến đông của lãi suất thị trường trong tương lai.
 • Yêu cầu giữa nguyên quyền quản lý, kiểm soát của chủ sở hữu hiện tại.