Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh

1.1. Khái niệm

Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp là  biếu   hiện  bằng   tiền của toàn bộ hao phí về vật chất, sức lao động và các khoản chi phí bằng tiền khác liên quan phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đế thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định.

1.2.Đặc điểm

Các chi phí phải được đo lường và tính toán bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định (có thể là, tháng, quí, năm hoặc kỳ ke toán tạm thời).

Độ lớn của chi phí phụ thuộc vào hai yếu tố:

 • Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong một thời kỳ nhất định.
 • Giá cả tư liệu sản xuất đã tiêu hao và tiền lương đã hao phí.

2. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.Chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm các chi phí liên quan đen hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu
 • Chi phí khấu hao TSCĐ
 • Tiền lương và các khoản chi phí có tính chất lương
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài
 • Chi phí bằng tiền khác

2.2.Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí hoạt động tài chính là các khoản chi phí đau tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhâp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm:

 • Chi phí liên doanh, liên ket
 • Chi phí cho thuê tài sản
 • Chi phí mua bán trái phiếu, cổ phiếu
 • Khoản dự phòng giảm giá đau tư chứng khoán
 • Chi phí trả lãi vay cho số vốn huy đông trong kỳ
 • Chi phí hoạt đông tài chính khác

2.3.Chi phí khác

Chi phí khác là những chi phí xảy ra không thường xuyên trong doanh nghiệp, gồm:

 • Chi phí liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Chi phí tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế
 • Chi phí để thu tiền phạt
 • Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa sổ kế toán
 • Chi phí bất thường khác