Trái phiếu chuyển đổi

1. Khái niệm và đặc điểm trái phiếu chuyển đổi

1.1.Khái niệm: 

Trái phieu chuyển    đổi  là trái phieu   có  the  chuyen  thành cổ phieu thường vào một thời điem được xác định trước trong tương lai.

1.2. Đặc điểm:

+ Lãi suất cố định và tương đối thấp so với các loại trái phieu khác.

+ Hứa hẹn đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn khi chuyen đổi thành loại cổ phieu thường của công ty và đây cũng chính là điem hấp dẫn của trái phieu chuyen đổi.

2. Ưu, nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

2.1.Đối với công ty phát hành

❖ Ưu điểm:

 • Chi phí phát hành và lãi suất phải trả thấp hơn so với phát hành trái phieu thông thường cũng như so với lãi suất ngân hàng và điều này đồng nghĩa với việc giảm rủi ro đối với tổ chức phát hành.
 • Tăng vốn cổ phần trong tương lai khi chuyển từ trái phiếu nợ thành vốn cổ phần.
 • Giá cổ phiếu thường không bị sụt giảm do tránh được tình trạng tăng số lượng cổ phiếu một cách nhanh chóng trên thị trường.
 • Trước khi trái phiếu được chuyển đổi sẽ không làm giảm thu nhập của các cổ đông hiện hữu so với phát hành cổ phiếu.
 • Dễ dàng  hơn  trong  việc  huy  động  vốn do tính    hấp  dẫn của việc   có  thể chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.

❖ Nhược điểm:

 • Do cổ đông thường tham gia vào việc quản lý công ty nên khi chuyển đổi có thể gây ra một sự thay đổi trong việc kiểm soát công ty.
 • Khi trái phiếu được chuyển đổi, vốn chủ sở hữu bị ”pha loãng” do tăng số cổ phiếu                     lưu                                 hành nên mỗi cổ                   phần     khi        đó  đại diện cho  một                     tỷ  lệ thấp                     hơn của quyền sở hữu trong công ty.
 • Kết quả chuyển đổi sẽ làm giảm chi phí trả lãi, tức là làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty. Do đó, công ty phải trả thuế nhiều hơn khi chuyển đổi.

2.2.Đối với nhà đầu tư

❖ Ưu điểm:

 • Trái phiếu chuyển đổi  cũng  giống   trái phiếu   thường,  tức  là  cũng  được thanh toán tiền lãi với một lãi suất cố định và sẽ được mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn. Thu nhập từ lãi suất trái phiếu thường cao hơn và chắc chắn hơn thu nhập từ cổ tức trên cổ phiếu.
 • Người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi có quyền ưu tiên hơn các cổ đông nắm giữ cổ phiếu khi công ty phá sản và bị thanh lý.
 • Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có chiều hướng ổn định hơn giá cổ phiếu trong thời kỳ thị trường sa sút. Giá trị của trái phiếu chuyển đổi trên thị trường sẽ được hỗ trợ bởi các lãi suất hiện hành của những trái phiếu cạnh tranh khác.
 • Vì trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển thành cổ phiếu nên giá trị thị trường của chúng sẽ có chiều hướng tăng nếu giá cổ phiếu tăng.
 • Nhà đầu tư có quyền lựa chọn. Họ sẽ không bị lỗ nặng khi giá cổ phiếu sụt giảm xuống dưới giá chuyển đổi (họ sẽ không thực hiện quyền chuyển đổi) mà vẫn có lợi khi giá cổ phiếu tăng mạnh (họ sẽ thực hiện quyền chuyển đổi rồi bán cổ phiếu sau khi chuyển đổi).

❖ Nhược điểm:

 • Nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất thấp hơn so với các loại trái phiếu khác.
 • Thời gian chuyển đổi thường dài nên tiềm an nhiều yeu tố rủi ro.
 • Neu công ty phải  ngưng hoạt  đông  bởi  những tình huống  như  sáp nhập, hợp nhat hay giải thể thì những người nam giữ trái phieu chuyển đổi sẽ bị mat đạc quyền chuyển đổi.