Sử dụng mô hình nhân tố để tính phương sai (Var) và hiệp phương sai (Cov)

1. Tính Cov với mô hình một nhân tố

2. Tính Cov với mô hình đa nhân tố

Giả sử có k nhân tổ không tương quan nhau và TSLT của chứng khoản i và chứng khoán j được mô tả bởi các mô hình nhân tố sau:

3. Dùng mô hình nhân tố để tính phương sai.

Giống như mô hình thị trưòng, các mô hình nhân tố cung cấp một phương pháp phân tích Var của chứng khoán thành 2 thành phần: không thể đa dạng hỏa và cỏ thể đa dạng hóa.

  • Đối với mô hình một nhân tố: