Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán (chứng khoán vốn – cổ phiếu hoặc chứng khoán nợ – trái phiếu) hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư tài chính thông thường nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít khi làm tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư vào. Đây còn là hoạt động sử dụng vốn nhàn rỗi với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, gia tăng giá trị vốn đầu tư ban đầu với chiến lược lâu dài, chủ yếu mua chứng khoán, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính.

Các nội dung đầu tư tài chính được trình bày trong các bài viết dưới đây

1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1.1 Khái niệm về đầu tư tài chính

1.2 Các loại tài sản tài chính

1.2.1 Các công cụ nợ (Debt Instruments)

1.2.2 Các công cụ vốn (Equity Instruments)

1.2.3 Chứng khoán phái sinh

1.3 Phân biệt tài sản rủi ro và tài sàn phi rủi ro

1.4 Quá trình đầu tư tài chính

1.4.1 Phân tích chứng khoán

1.4.2 Quản trị danh mục đầu tư

1.5 Đo lường tỷ suất lợi tức và rủi ro của một chứng khoán

1.5.1 Đo lường tỷ suất lợi tức

1.5.2 Rủi ro

1.5.3 Đo lường rủi ro trong đầu tư chứng khoán

1.5.4 Đo lường rủi ro với dữ liệu quá khứ

1.6 Nguyên lý thống trị và sự ứng dụng trong đầu tư

2. LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

2.1 Phân bổ vốn giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro

2.1.1 Phân bổ vốn giữa tài sản (hoặc danh mục tài sản) rủi ro và tài sản phi rủi ro

2.1.2 Danh mục đầu tư bao gồm một tài sản rủi ro và một tài sản phi rủi ro

2.1.3 Chấp nhận rủi ro và sự phân bổ tài sản

2.2 Đường thị trường vốn (CML) và chiến lược đầu tư thụ động

2.3 Phân bổ vốn giữa các tài sản rủi ro và mô hình Markowitz…

2.3.1 Phân bổ vốn giữa các tài sản rủi ro

2.3.2 Phân bổ tối ưu vốn đầu tư trên các tài sản rủi ro – Mô hình Markowitz

2.4 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu

2.4.1 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp không tồn tại tài sản phi rủi ro

2.4.2 Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp tồn tại tài sản phi rủi ro

2.5 Mô hình chỉ sổ đơn

2.5.1 Sơ lược về mô hình chỉ số đơn

2.5.2 Mô hình chỉ số đơn và sự đa dạng hóa

3. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

3.1 Tổng quan về lý thuyết thị truờng vốn

3.1.1 Các giả định của lý thuyết thị trường vốn

3.1.2 Kết hợp một tài sản phí rủi ro với một danh mục đầu tư rủi ro

3.1.3 Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro

3.1.4 Danh mục thị trường

3.1.5 Đa dạng hóa danh mục đầu tư và loại bỏ rủi ro phi hệ thống

3.1.6 Đường thị trường vốn và lý thuyết phân cách

3.2 Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

3.2.1 Các giả thiết cùa mô hình CAPM

3.2.2 Kết luận 1: Các nhà đầu tư đều nắm giữ danh mục thị trường

3.2.3 Kết luận 2: Phần bù rủi ro

3.2.4 Hệ sổ beta của danh mục thị trường

3.2.5 Hệ số beta và ý nghĩa

3.2.6 Đường thị trường chứng khoán

4. MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE

4.1 Các mô hình đa nhân tố

4.1.1 Mô hình một nhân tổ

4.1.2 Mô hình đa nhân tố

4.2 Sử dụng mô hình nhân tố để tính phương sai (Var) và hiệp phương sai (Cov)

4.2.1 Tính Cov với mô hình một nhân tố

4.2.2 Tính Cov với mô hình đa nhân tổ

4.2.3 Dùng mô hình nhân tổ để tính phương sai

4.3 Danh mục nhân tổ thuần nhất

4.3.1 Xây dựng danh mục đầu tư nhân tố thuần nhất …

4.3.2 Phần bù rủi ro của các danh mục nhân tố thuần nhất .

4.4 Mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá

4.4.1 Sử dụng các danh mục nhân tố thuần nhất để mô phỏng tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán

4.4.2 Tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư mô phỏng..

4.5 Cơ hội Arbitrage

4.6 Lý thuyết định giá Arbitrage

4.6.1 Các giả định của Lý thuyết định giá Arbitrage

4.6.2 Mô hình APT một nhân tố và đa dạng hóa danh mục đầu tư

4.6.3 Lý thuyết định giá Arbitrage và đường thị trường chứng khoán (SML)

4.6.4 Mô hình APT một nhân tố và tài sản đơn

4.6.5 Mô hình APT đa nhân tố

4.7 Mô hình APT và CAPM

4.8 Những mô hình đa nhân tố trong thực tiễn

5. PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỎ PHIẾU

5.1 Một số vấn đề cơ bản về cổ phiếu

5.1.1 Khái niệm cổ phiếu

5.1.2 Các khái niệm liên quan đến cổ phiếu

5.1.3 Các khái niệm liên quan đến giá trị của cổ phiếu

5.1.4 Cổ phiếu thường

5.1.5 Cổ phiếu ưu đãi

5.2 Phân tích cổ phiếu

5.2.1 Phân tích vĩ mô

5.2.2 Phân tích ngành

5.2.3 Phân tích công ty và phân tích cổ phiếu

5.3 Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

5.3.1 Nguyên lý chung của kỹ thuật chiết khấu dòng tiền – DCF

5.3.3 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình DDM

5.3.4 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình FCFF – mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp

5.3.5 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình FCFE – dòng tiền tự do đối với vốn chủ sở hữu

5.5 Kỹ thuật định giá so sánh

5.5.1 Định giá cồ phiếu dựa vào kỹ thuật định giá so sánh

5.5.2 Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/E – giá/thu nhập…

5.5.3 Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/CF (giá/dòng tiền)…

5.5.4 Phương pháp định giá bằng phương pháp P/BV – giá/giá trị sổ sách

5.5.5 Định giá cồ phiếu dựa vào phương pháp p/s (giá/doanh số).

5.6 Ước tính các yếu tố trong việc định giá cổ phiếu nước ngoài...

5.6.1 Tỷ suất lợi tửc yêu cầu của nhà đầu tư

5.6.2 Ước lượng Tỷ suất lợi tức kỳ vọng cho chứng khoán nước ngoài ..

5.6.3 Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng

5.6.4 Dự báo tốc dộ tăng trưởng cổ tức của cổ phiếu nước ngoài…

6. PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

6.1 Một số vấn đề cơ bàn về trái phiếu

6.1.1 Khái niệm trái phiếu

6.1.2 Các yếu tố cơ bản của trái phiếu

6.1.3 Phân loại trái phiếu

6.1.4 Các nguồn lợi tức tiềm năng của trái phiếu

6.1.5 Các rủi ro của trái phiếu

6.2 Định giá trái phiếu (Bond evaluation)

6.2.1 Mô hình giá trị hiện tại ….

6.2.2 Mô hình tỷ suất lợi tức của trái phiếu

6.3 Các đại lượng đo lường lãi suất trong đầu tư trái phiếu

6.3.1 Lãi suất danh nghĩa (NY)

6.3.2 Lãi suất hiện hành (CY)

6.3.3 Lãi suất đáo hạn (YTM)

6.3.4 Lãi suất thực nhận (RCY)

6.3.5 Lãi suất đầu tư lúc trái phiếu thu hồi (YTC)

6.4 Xác định giá và lãi suất của trái phiếu vào ngày không thanh toán lãi

6.5 Định giá trái phiếu dựa vào lãi suất giao ngay

6.6 Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

6.6.1 Các dạng đường cong lãi suất giao ngay lý thuyết

6.6.2 Xây dựng đường cong lãi suất giao ngay lý thuyết

6.6.3 Tính lãi suất kỳ hạn dựa vào đường cong lãi suất giao ngay

6.11 Đo lường khoảng thời gian đầu tư

6.11.1 Thời gian hoàn trả trung bình Macaulay

6.11.2 Thời gian hoàn trả trung bình điều chỉnh

6.11.3 Độ lồi của trái phiếu

6.11.4 Thời gian hoàn trả trung bình hiệu quả

6.11.5 Thời gian hoàn trả trung bình và độ lồi của trái phiếu có thể thu hồi

6.12 Chênh lệch lãi suất

6.12.1 Mức chênh lệch lãi suất cố định

6.12.2 Chênh lệch lãi suất trong trường hợp có quyền chọn