Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán lai tạp có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Đó là một giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn.

1. Khái niệm cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu mà công ty phát hành cam kết ừả tỷ lệ cổ tức cố định hàng năm và không cỏ tuyên bố ngày đáo hạn.

2. Đặc điểm cổ phiếu ưu đãi

Đặc điểm giống cổ phiếu thường: cổ phiếu ưu đâi cũng là chứng khoán vốn không có kỳ hạn và không hoàn vốn. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cũng là cổ đông đồng sở hữu công ty. Người mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông của công ty, do đó, phần vốn góp qua việc mua cổ phiếu là mua vĩnh viễn không được hoàn trả. Nhưng khi cần tiền, nhà đầu tư có thể bán trên thị trường chứng khoán để lấy lại vốn góp bằng giá bán trên thị trường. Giá bán này tùy thuộc vào mệnh giá cổ phiếu, tỷ suất cổ tức và giá trị thị trường của công ty tại thời điểm bán.

Cổ phiếu ưu đãi giống trái phiếu ở chỗ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được ấn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá.

3. Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cỗ phiếu ưu đãi lũy kế (Accumulative preferred stock): Là loại cổ phiếu ưu đãi hưởng cổ tức theo lãi suất cố định. Trong trường hợp công ty làm ăn không có lãi hoặc không đủ lãi để trả cổ tức thì cổ đông sẽ được nhận vào năm sau hay vài năm sau khi công ty có đủ lợi nhuận để trả. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu này sẽ được ưu tiên nhận cổ tức trước cổ đông thường.

Cỗ phiếu ưu đãi không lũy kế (Non-Accumulative preferred stock): Cổ đông nắm giữ cổ phiếu này chỉ được nhận cổ tức khi công ty có lãi. Khi công ty làm ăn thua lỗ, công ty sẽ không chi trả cổ tức và người nắm giữ cổ phiếu cũng không được nhận bù vào năm sau hay vài năm sau khi công ty cỏ lãi. Loại cổ phiếu này có tính rủi ro cao hơn cổ phiếu ưu đãi tích lũy, vì vậy, nhà đầu tư sẽ yêu cầu tỳ suất sinh lợi cao hơn.

Cỗ phiếu ưu đãi tham dự chia phần (Participating preferred stock): Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này ngoài phần cổ tức được chia cố định, khi công ty làm ăn có lãi nhiều, sẽ được cùng với cổ đông tham dự chia số lợi nhuận còn lại sau khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với chủ nợ, đối với nhà nước, đối với cổ đông ưu đai và đă trích vào quỹ phát ứiển của công ty.

Cỗ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi (Convertible preferred stock): Loại cổ phiếu này theo quy định có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường theo một tỷ lệ chuyển đổi hoặc giá chuyển đổi đã được ấn định trước. Người nắm giữ cổ phiếu này sẽ thực hiện việc chuyển đổi khi giá thị trường của cổ phiếu thường tăng cao.

Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại (Callable preferred stock): Khi công ty có nhu cầu cần gấp một số vốn lớn trong thời gian ngắn, công ty sẽ phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại với lãi suất cao để thu hút nhà đầu tư. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu này khi tình hình tài chính của công ty đã khá hơn. Khi mua lại cổ phiếu, công ty phải trả một khoảng tiền thưởng nhất định ưên mệnh giá của cổ phiếu cho nhà đầu tư.