Vốn cố định (VCĐ)

1. Khái niêm

Vốn cố định là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước đế hình thành TSCĐ mà có đặc điếm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng luân chuyến khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng.

VCĐ trong doanh nghiệp bao gồm: Giá trị TSCĐ, số tiền đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị TSCĐ the chấp dài hạn…

2. Đặc điểm của vốn cố định

  • VCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất
  • VCĐ luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm
  • VCĐ hoàn thành môt vòng luân chuyển khi TSCĐ het thời hạn sử dụng.