Kế toán doanh nghiệp và thực hành kế toán

Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch -> Phân tích và ghi chép -> Các báo cáo tài chính -> Những người sử dụng. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán. Hệ thống kế toán doanh nghiệp có các chức năng chính sau:

  • Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.
  • Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.
  • Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.

Để nắm được hoạt động kế toán trong doanh nghiệp, xin mời xem các bài viết dưới đây. Để thực hành kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ và lựa chọn thực hiện theo hệ thống tài khoản Thông tư 133 hoặc theo hệ thống tài khoản Thông tư 200các văn bản pháp luật khác.

Thực hành kế toánXem tất cả

Lý thuyết kế toán doanh nghiệpXem tất cả