Kế toán nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

1. Nội dung – Tài khoản sử dụng:

Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn là số tiền hoặc tài sản của các đơn vị hoặc cá nhân nhận ký quỹ tại đơn vị có thời hạn từ 1 năm trở lên để đảm bảo thực hiện đúng các hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp như: Hợp đồng nhận bán hàng đại lý, hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng nhận thầu xây dựng cơ bản. Trường hợp ký quỹ dài hạn bằng hiện vật thì được theo dõi ở tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Kế toán ký quỹ, ký cược dài hạn phải theo dõi chi tiết heo từng khoản tiền ký quỹ, ký cược của từng khách hàng.

Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn được ghi chép phản ánh ở tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

Nội dung ghi chép của tài khoản 344 như sau:

Bên Nợ:

Phản ánh khoản hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn.

Bên Có:

Phản ánh khoản nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn.

Số dư Có:

Phản ánh số tiền ký quỹ, ký cược chi trả.

2.Trình tự kế toán:

  • Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt.

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

 Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

  • Khi trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn kế toán ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

Có TK 111 – Tiền mặt.

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

  • Trường hợp phía đối tác vi phạm cam kết, số tiền được phạt trừ vào tiền ký quỹ, kế toán ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

Có TK 711 – Thu nhập khác

Trong trường hợp nhận ký quỹ, ký cược bằng tài sản thì phản ánh vào tài khoản 002 – Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công:

+ Khi nhận , ghi: Nợ TK 002 – Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

+ Khi trả, ghi: Có TK 002 – Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công