Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô (microeconomic) là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất) và cách các chủ thể này tương tác với nhau.

Mục tiêu nghiên cứu của kinh tế học vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo.

Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô bao gồm:

 1. Các lý luận cơ bản cho kinh tế học như cung, cầu, giá cả, thị trường
 2. Các lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
 3. Lý thuyết về hành vi của người sản xuất
 4. Cấu trúc thị trường: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền, thị trường thiểu số độc quyền, thị trường độc quyền thuần túy
 5. Thị trường các yếu tố sản xuất: Lao động – vốn – Tài nguyên
 6. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
 7. Các lý luận về trao đổi, phúc lợi kinh tế
 8. Các lý luận về thất bại thị trường

Các nội dung chínhXem tất cả

Kinh tế học vi mô là nền tảng cho nhiều chuyên ngành của kinh tế học. Chủ nghĩa kinh tế tự do mới phát triển các lý luận kinh tế học vĩ mô của mình trên cơ sở kinh tế học vi mô. Ngay cả chủ nghĩa Keynes gần đây (phái kinh tế học Keynes mới) cũng đi tìm các cơ sở kinh tế học vi mô cho lý luận kinh tế học vĩ mô của chủ nghĩa này. Trên cơ sở kinh tế học vĩ mô, nhiều chuyên ngành khác trong đó có tài chính quốc tế, kinh tế học phát triển được phát triển. Kinh tế học vi mô còn làm nền tảng trực tiếp cho các môn như kinh tế học công cộng, kinh tế học phúc lợi, thương mại quốc tế, lý thuyết tổ chức ngành, địa lý kinh tế, v.v… Cùng với kinh tế vĩ mô là hai trụ cột của khoa học kinh tế.

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Đại Thắng (2005), Giáo trình Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
 • Hal R. Varian (1999), Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, Fifth Edition, W. W. Norton and Company.
 • Robert S. Pyndyck and Daniel L. Rubinfeld (1994), Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
 • Samuelson – Kinh te học
 • Giáo trình kinh tế học vi mô – Bộ giáo dục & đào tạo – trường ĐH kinh tế quốc dân – Chủ biên: PGS. TS Vũ Kim Dũng
 • Giáo trình kinh tế vi mô – Đại học kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.