Khoa học quản lý doanh nghiệp

Khoa học quản lý (Management science) cung cấp hệ thống lý luận cơ bản về quản lý, giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và học viên có những cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các khối kiến thức chuyên ngành quản lý, gồm: Phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc đạt hiệu quả.

Tổng quan khoa học quản lýXem tất cả

Chức năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lýXem tất cả

Chức năng tổ chứcXem tất cả

Chức năng lãnh đạoXem tất cả

Chức năng kiểm traXem tất cả

Khoa học quản lý doanh nghiệp là khoa học nghiên cứu các quy luật hình thành và biến đổi các doanh nghiệp trong môi trường cùng phương pháp, các nghệ thuật để thực hiện có hiệu quả nhất đòi hỏi của các quy luật này nhằm đạt được mục tiêu đã định. Khoa học quản lý doanh nghiệp có đối tượng nghiên cứu là các quan hệ quản lý, tức là các quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những quan hệ này có thể là quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường, hay mối quan hệ giữa các cá nhân và cá nhân, cá nhân và tập thể, quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý…

Khoa học quản lý doanh nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu các mối quan hệ trên nhằm tìm ra những quy luật, các vấn đề có tính quy luật của hoạt động quản lý và cơ chế vận dụng các quy luật đó trong quá trình tác động lên con người, thông qua đó mà tác động lên các yếu tố vật chất khác (các nguồn lực) một cách có hiệu quả. Khoa học quản lý doanh nghiệp cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu sâu các môn học về quản lý theo từng lĩnh vực hoặc theo ngành chuyên môn hóa như: quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản lý hành chính nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý văn hóa – xã hội …