Thương hiệu và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Thương hiệu có vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả đối với người tiêu dùng. Thương hiệu mạnh là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Nhận thức về giá trị của một thương hiệu mạnh đã làm thay đổi căn bản hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong những năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã xâm nhập vào thị trường Việt Nam và tìm kiếm nhiều lợi nhuận thông qua quá trình: xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu và chuyển giao thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp trong nước chuyển hướng từ phát triển sản phẩm sang phát triển thương hiệu và đã rất thành công.

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU

1.1. QUAN NIỆM VỀ THƯƠNG HIỆU

1.2. VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU

1.2.1. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng

1.2.2. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp

1.3. THƯƠNG HIỆU – TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

1.3.1. Khái niệm giá trị thương hiệu

1.3.2. Mô hình giá trị thương hiệu

2. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

2.1. CÁC LOẠI THƯƠNG HIỆU VÀ MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

2.1.1. Các loại thương hiệu

2.1.2. Mô hình xây dựng thương hiệu

2.2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

2.2.1. Nghiên cứu thị trường

2.2.2. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu

2.2.3. Hoạch định chiến lược thương hiệu

2.2.4. Định vị thương hiệu

2.2.5. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

2.2.6. Truyền thông quảng bá thương hiệu

2.2.7. Đánh giá thương hiệu

2.3. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

2.3.1. Mở rộng dòng sản phẩm

2.3.2. Mở rộng thương hiệu

2.3.3. Đa thương hiệu

2.3.4. Các thương hiệu mới

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

3.1. TÊN THƯƠNG HIỆU

3.1.1. Khái quát về tên thương hiệu

3.1.2. Yêu cầu đối với tên thương hiệu

3.1.3. Quy trình và cách đặt tên thương hiệu

3.2. BIỂU TRƯNG (LOGO) THƯƠNG HIỆU

3.2.1. Khái niệm chung về biểu trưng

3.2.2. Vai trò của biểu trưng trong kinh doanh

3.2.3. Tổ chức nghiên cứu thiết kế biểu trưng

3.3. THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ NHẬN BIẾT KHÁC CỦA THƯƠNG HIỆU

3.3.1. Câu khẩu hiệu (slogan)

3.3.2. Bao bì

3.3.3. Biểu tượng

3.3.4. Các dấu hiệu thính giác (nhạc hiệu, nhãn âm thanh)

3.3.5. Các dấu hiệu khác

3.4. NHẤT THỂ HÓA CÁC TÍN HIỆU NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU

3.4.1. Nhận biết qua hệ thống giá trị của doanh nghiệp

3.4.2. Nhận biết qua hoạt động của doanh nghiệp

3.4.3. Nhận biết qua kênh truyền thông thị giác

4. BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

4.1. ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU

4.1.1. Những vấn đề chung

4.1.2. Quy trình đăng ký bảo h

4.1.3. Nội dung đăng ký bảo hộ

4.2. BẢO VỆ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU KHI BỊ VI PHẠM

4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu thương hiệu

4.2.2. Bảo về quyền đối với thương hiệu

5. QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH

5.1. QUẢN LÝ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

5.1.1. Đánh giá thường xuyên tài sản thương hiệu của doanh nghiệp

5.1.2. Đo lường giá trị tài sản thương hiệu (định giá thương hiệu)

5.2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ ĐA THƯƠNG HIỆU

5.2.1. Các mục tiêu chính trong việc quản trị đa thương hiệu

5.2.2. Phương pháp quản trị đa thương hiệu

5.3. CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

5.3.1. Mở rộng, loại bỏ và liên kết các thương hiệu

5.3.2. Hồi sinh các thương hiệu