Bảo vệ tài sản thương hiệu khi bị vi phạm

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu thương hiệu

Chủ sở hữu thương hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục thương hiệu đó. Trong trường hợp thương hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì quyền sở hữu đó bị chấm dứt hiệu lực.

Các quyền chủ yếu của chủ sở hữu thương hiệu được thể hiện trong hình sau

Quyền của chủ sở hữu thương hiệu

2. Bảo về quyền đối với thương hiệu

a) Qui định chung về bảo vệ quyền đối với thương hiệu

Chủ sở hữu thương hiệu cần chủ động thực hiện quyền tự bảo vệ thương hiệu của mình bằng các biện pháp công nghệ (kỹ thuật cao, tem chống hàng giả) hoặc biện pháp thương mại (chính sách giá, phát triển kênh phân phối) để ngăn ngừa các hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu. Các hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu được thể hiện trong hình sau:

Lược đồ các hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu

b) Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu

Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu được phân biệt thành 3 nhóm cơ bản đó là: xử lý hành chính, xử lý dân sự và xử lý hình sự

Lược đồ các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu