Quản trị bán hàng doanh nghiệp

Quản trị bán hàng doanh nghiệp là một hoạt động nghiệp vụ tập trung vào việc ứng dụng thực tế các kỹ thuật bán hàng và quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Đây là một chức năng kinh doanh quan trọng như doanh thu thuần thông qua việc bán sản phẩm và dịch vụ và kết quả là lợi nhuận thúc đẩy hầu hết các hoạt động kinh doanh thương mại. Đây cũng là những mục tiêu và chỉ số hoạt động của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp.

Các nội dung chínhXem tất cả