Giới thiệu đường BOLLINGER BAND

1. Ý nghĩa

Các đường BB cũng tương tự như các đường bao trung bình trượt (MA envelopes), chúng được xây dựng trên cơ sở đường trung bình trượt (MA), do vậy chúng đều có ý nghĩa là đưa ra dự báo về xu hướng biến động giá trong tương lại dựa vào những số liệu thu thập được trong quá khứ. Điểm khác biệt giữa đường BB và đường bao trung bình trượt là:

  • Các đường Upper Band (UB) và Lower Band (LB) được hình thành bằng cách nối các điểm phía trên và phía dưới cách đường trung bình trượt (hay đường MB) một khoảng cách bằng D lần độ lệch chuẩn.
  • Các đường bao trung bình trượt được hình thành bằng cách nối các điểm phía trên và phía dưới cách đường trung bình trượt một khoảng bằng x% (x là số cố định do người phân tích lựa chọn).

Vì độ lệch chuẩn là thước đo của mức độ biến động giá, nên đường BB sẽ thay đổi khi giá chứng khoán biến động:

  • Khoảng cách giữa đường UB và LB sẽ nới rộng khi thị trường biến động và thu hẹp trong giai đoạn ổn định của thị trường.

Ghi chú:

Ký hiệu Tên đầy đủ Giải thích
BB Bollinger Band Đường Bollinger do Jonh Bollinger xây dựng.
MA Moving Average Đường trung bình trượt.
UB Upper Band Đường Bollinger nằm phía trên
MB Middle Band Đường Bollinger nằm giữa (cách tính tương tự như đường MA)
LB Lower Band Đường Bollinger phía dưới.

2. Công thức tính các đường BB

Đường MB là đường cơ sở để xây dựng nên các đường UB và LB.

Công thức Middle Band trên được tính toán tương tự như công thức tính trung bình trượt giản đơn (Simple MA). Vì có rất nhiều cách tính số trung bình trượt khác nhau như trung bình trượt mũ (Exponential MA), trung bình trượt trọng số (Weighted MA) …(xem phần MA) nên cũng có rất nhiều cách tính Middle Band. Tuy nhiên, các nhà phân tích nên dùng công thức tính trung bình trượt giản đơn (như công thích trên) để xây dựng các đường BB và nên dùng n=20 và D=2. Trong quá trình xây dựng và ứng dụng các đường BB, nếu sử dụng n ≤10 thì các đường BB sẽ cho kết quả không chính xác.

3. Ứng dụng thực tế

CDựa vào đồ thị các đường BB, nhà phân tích có thể dự báo khả năng biến động của giá chứng khoán trong tương lai, cụ thể như sau:

  • Khi khoảng cách 2 đường LB và UB thu hẹp thì nhiều khả năng giá chứng khoán ít biến động trong thời gian tới.
  • Khi khoảng cách 2 đường LB và UB nới rộng thì nhiều khả năng giá chứng khoán sẽ biến động.
  • Sau một giai đoạn khoảng cách các đường BB thu hẹp (khi thị trường ít biến động), nhiều khả năng sẽ xuất hiện một xu hướng biến động mạnh về giá.
  • i đường giá vượt ra khỏi đường UB hoặc LB, nhiều khả năng xu thế hiện tại của thị trường sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.
  • Khi xuất hiện các điểm cực đại (hoặc cực tiểu) vượt lên trên đường UB (hoặc xuống phía dưới đường LB) và tiếp đó xuất hiện các điểm cực đại (hoặc cực tiểu) nằm giữa 2 đường UB và LB thì nhiều khả năng đường giá sẽ biến động ngược lại với xu thế hiện thời (xem hình vẽ)

A: Các điểm cực đại

B: Các điểm cực tiểu