Các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán

1.  Thông  tin từ tổ chức niêm yết

Chứng khoán là một dạng tài sản tài chính được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán bởi chính tổ chức phát hành. Ngoài yếu tố quan hệ cung – cầu, giá chứng khoán được hình thành dựa trên “sức khoẻ” của chính công ty phát hành.  Do vậy, các thông tin liên quan đến tổ chức phát hành đều tác động tức thời lên giá chứng khoán của chính tổ chức đó, và trong chừng mực nhất định có thể tác động lên toàn bộ thị trường. Trên thị trường chứng khoán, vấn đề công bố thông tin công ty đ ược xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hệ thống thông tin của thị tr ường, đảm bảo cho thị trường hoạt động công bằng, công khai và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

1.1. Yêu cầu của việc công khai thông tin về công ty

a. Tính chính xác của thông tin

Yêu cầu này nhằm bảo vệ nhà đầu tư vì luôn có hai khía cạnh đối lập:

– Các công ty luôn bị động và miễn cưỡng tiết lộ do muốn giữ bí mật quản lý.

– Nhà đầu tư luôn chủ động muốn biết các thông tin khác nhau về công ty.

b. Tính cập nhật, mau lẹ của thông tin

Các thông tin về công ty phải được tiết lộ nhanh chóng và cung cấp cho nhà đầu tư chính xác để không dẫn tới các quyết định đầu tư sai lầm.

c. Tiếp cận thông tin dễ dàng

Công khai thông tin có thể dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng.  Người cung cấp thông tin cần lựa chọn phương án công khai thông tin để người sử dụng thông tin có những cách thay đổi dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận thông tin.

d. Tính công bằng của thông tin

Thông  tin về công ty phải được phổ biến cho tất cả các nhà đầu tư một cách công bằng, vì vậy cần phải sử dụng phương  tiện thông tin hợp lý. Công khai thông tin công bằng sẽ giúp cho việc tạo lập nên một thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

1.2. Nội dung công khai thông ti n về công ty

a. Bản cáo bạch

Đây là tài liệu công ty niêm yết chuẩn bị chuẩn bị xin phép phát hành chứng khoán trong dịp phát hành. Đối với công ty đã phát hành và xin đăng ký niêm yết sau đó thì cũng phải chuyển bị tài liệu giới thiệu tóm tắt về công ty như:

– Lịch sử của công ty.

– Tên đầy đủ và tên giao dịch của công ty  phát hành, trụ sở chính, fax, telex giao dịch, giấy phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, tổ chức bộ máy quản lý, Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông lớn của công ty, chính sách đối với người lao động.

– Vấn đề liên quan đến phát hành chứng khoán

– Báo cáo tổng kết tài sản, báo cáo  thu nhập và thu chi tiền tệ.

b. Thông tin định kỳ

Đây là việc báo cáo tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty niêm yết trong một thời gian nhất định.

– Báo cáo năm

Báo cáo năm bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp. Những báo cáo này được gửi lên UBCKNN  và SGDCK,  được công bố trong các ấn phẩm thường niên của công ty và công bố tóm tắt trong 2 số liên tục của 1 tờ báo Trung  ương. Đồng thời những báo cáo này được lưu giữ tại bộ phận công khai thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

– Báo cáo nửa năm

Trong trường hợp chỉ có một năm kinh doanh, công ty phải nộp báo cáo giữa năm (tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm) nhằm bảo vệ người đầu tư, đảm bảo giá chứng khoán bằng cách thông báo nhanh chóng và kịp thời thông tin.

Tất cả các loại báo cáo này phải dựa trên các nguyên lý kế toán của các nước (đã đ- ược quốc tế hoá). Báo cáo tài chính tổng hợp bao gồm tất cả các tài sản Nợ, tài sản Có, tài sản kinh doanh, do đó phản ánh tình trạng t ài chính của công ty. Báo cáo từng phần là cần thiết giúp cho người đầu tư hiểu rõ nguồn gốc lợi nhuận của công ty. Báo cáo từng quý nhằm giới thiệu những sản phẩm mới và thông tin mới cho thị trường. Báo cáo giữa kỳ được lập ra để thông báo về những thay đổi quan trọng nh thay đổi quyền sở hữu, mua hay thanh lý tài sản, phá sản, tai nạn và thay đổi nghiêm trọng khác.

c. Thông tin tức thời

Thông  tin định kỳ chỉ cho biết kết quả kinh doanh trong quá khứ và chủ yếu cung cấp cho các cổ đông hiện có. Công khai thông tin kịp thời sẽ bao trùm các thông tin, góp phần vào ngăn chặn giao dịch nội bộ, do đó, toàn bộ giới đầu tư sẽ được nhận loại thông tin này.

Ở Việt Nam, công ty niêm yết phải công bố thông tin tức thời (trong vòng 24h) kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– Có biến động lớn về điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

– Bị tổn thất từ 10% giá trị cổ phần trở lên.

– Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng bị cơ quan pháp luật khởi tố điều tra, có phán quyết của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; cơ quan thuế có kết luận về vi phạm pháp luật về thuế.

– Thay đổi phương thức và phạm vi kinh doanh của công ty.

– Quyết định đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; quyết định đầu tư có giá trị vốn cổ phần trở lên của một tổ chức khác; mua hoặc bán tài sản cố định có giá trị từ 10% tổng giá trị cổ phần trở lên.

– Lâm vào tình trạng phá sản, quyết định việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, giải thể doanh nghiệp.

– Ký kết hợp đồng vay nợ hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ 30% tổng giá trị vốn cổ phần trở lên.

– Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi trên 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc).

– Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

– Xảy ra các sự kiện khác có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán hoặc lợi ích của người đầu tư.

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải báo cáo UBCKNN  và phải thực hiện công bố thông tin trong vòng 24h trên phương  tiện công bố thông tin, bản tin thị trường chứng khoán khi có quyết định của Hội đồng quản trị về các sự kiện sau đây:

– Tách, gộp cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; mua hoặc bán lại cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi.

– Phát hành cổ phiếu thưởng hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức có giá trị từ 10% vốn cổ phần trở lên.

– Nộp đơn xin huỷ bỏ niêm yết.

d. Thông tin theo yêu cầu

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN, TTGDCK,  SGDCK:

– Có thông tin liên quan đến tổ chức niêm yết ảnh hưởng đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

– Giá và khối lượng giao dịch chứng khoán niêm yết thay đổi bất thường.

– Có thông tin liên quan đến tổ chức phát hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người đầu tư.

2.  Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán

Đây là các thông tin từ cơ quan quản lý và vận hành thị trường,  được công bố cập nhật trên hệ thống thông tin của SGDCK (qua bảng điện tử, thiết bị đầu cuối, bản tin thị trường, mạng Internet, Website). Nội dung thông tin do SGDCK công bố gồm:

– Thông  tin từ nhà quản lý thị trường

+ Hệ thống các văn bản, chính sách ban hành mới, thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ,…theo.

+ Đình chỉ giao dịch hoặc cho phép giao dịch trở lại các chứng khoán.

+ Công bố ngày giao dịch không được hưởng cổ tức, lãi và các quyền kèm

+ Các chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, cảnh báo.

+ Huỷ bỏ niêm yết hoặc cho niêm yết lại.

+ Đình chỉ thành viên hoặc cho phép thành viên hoạt động trở lại.

– Thông tin về tình hình thị trường

Thông tin giao dịch của các cổ phiếu hàng đầu, dao động giá cổ phiếu hàng ngày, cổ phiếu đạt mức giá trần, sàn

– Thông  tin về diễn biến thị trường

+ Thông  tin về giao dịch trên thị trường (giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong ngày giao dịch, khối lượng giao dịch, giá giao dịch, giao dịch lô lớn, giao dịch mua bán lại cổ phiếu của tổ chức niêm yết)

+ Thông tin về lệnh giao dịch (giá chào mua, chào bán tốt nhất, quy mô đặt lệnh, số lượng lệnh mua, hoặc bán)

+ Thông  tin về chỉ số giá (chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp, bình quân giá cổ phiếu, chỉ số giá trái phiếu).

– Thông  tin về tình hình của các tổ chức niêm yết.

– Thông tin về các nhà đầu tư: giao dịch lô lớn, giao dịch thâu tóm công ty, giao dịch đấu thầu mua cổ phiếu.

– Thông  tin hoạt động của công ty chứng khoán thành viên.

3.  Thông  tin từ các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Ngoài các loại thông tin trong bảng quyết toán quý, nửa năm, năm, đơn vị kinh doanh chứng khoán như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán cần có báo cáo về:

– Các hình thức dịch vụ, phương thức đặt lệnh, nhận lệnh, thực hiện lệnh, mức phí giao dịch.

– Số tài khoản được mở, số dư chứng khoán và tiền mặt, tình hình giao dịch của các tài khoản, các giao dịch lô lớn, tình hình mua bán ký quỹ chứng khoán.

– Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, địa chỉ trụ sở giao dịch và những thay đổi liên quan đến những nội dung này cho nhà đầu tư biết.

Nếu do nhu cầu quản lý thì cơ quan quản lý như TTGDCK,  UBCKNN  có thể yêu cầu các đơn vị này có báo cáo chi tiết hơn ở một số ngày giao dịch, hoặc tình hình giao dịch, số dư tài khoản chứng khoán của một số khách hàng.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải báo cáo UBCKNN,  TTGDCK, SGDCK trong vòng 24h để các tổ chức này công bố thông tin theo quy định khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– Công ty, thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty có Hội đồng quản trị), thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng bị cơ quan pháp luật khởi tố điều tra.

– Công ty dự định sắp sáp nhập với một công ty khác.

– Công ty bị tổn thất lớn về tài sản.

– Công ty có sự thay đổi về cổ đông (thành viên) chi phối.

– Công ty bổ nhiệm hay miễn nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc)

– Công ty có những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.  Một số thông tin do Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thông báo

– Mã CK : mã các chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch: REE, SAM, HAP, TMS,…

– Số lượng chứng khoán niêm yết: số chứng khoán đã phát hành của công ty niêm yết.

– Cổ tức: cổ tức trả lần gần nhất.

– EPS: Thu nhập thuần năm gần nhất cho một cổ phiếu thường.  Tính bằng cách lấy hiệu số thu nhập thuần của công ty và phần trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi chia cho số l- ượng cổ phiếu thường.

– P/E: hệ số giá cả trên thu nhập. Tính bằng cách lấy thị giá chia cho EPS của nó. Chỉ tiêu này phản ánh: để có một đồng thu nhập của công ty thì phải đầu tư bao nhiêu.

– Giá đóng cửa: Giá đóng cửa của phiên giao dịch.

– Thay đổi (của giá đóng cửa): thay đổi giá đóng cửa của hôm thông báo so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Thường  được thông báo theo số tuyệt đối và phần trăm so với giá đóng cửa trước đó.

– Khối lượng giao dịch: Số cổ phiếu được mua, bán trong phiên giao dịch.

– Giá trị giao dịch: Giá trị của số cổ phiếu đã đ ược giao dịch. Tính bằng cách nhân khối lượng giao dịch với giá giao dịch.

– Tổng khối lượng đặt mua: Tổng số cổ phiếu người mua đã đặt lệnh mua trong phiên giao dịch.

– Khối lượng đặt mua với giá cao nhất: Số cổ phiếu đặt mua với giá dặt mua cao nhất cụ thể của phiên giao dịch.

– Tổng khối lượng chào bán: tổng số cổ phiếu người bán đã đặt lệ nh bán trong phiên giao dịch.

– Tổng khối lượng chào bán thấp nhất: tổng số cổ phiếu người bán đã đặt lệnh bán với giá bán thấp nhất cụ thể trong phiên giao dịch.

Đối với trái phiếu cũng có thông báo tương tự, nhưng giá trái phiếu lấy 100 làm đơn vị yết giá, nên giá sẽ dao động xung quanh giá trị 100.