Phát hành trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương

Điu kin phát hành

Trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương  do Chính phủ và chính quyền địa phương quyết định, không phải xin phép hoặc đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, không phải tuân theo các điều kiện, quy định công bố phát hành.  Tuy nhiên, cần phải tuân thủ:

+ Kế hoạch

+ Trình tự do Chính phủ đề ra

1. Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là việc các đơn vị Kho bạc Nhà nước bán trái phiếu trực tiếp cho người mua.

Trái phiếu bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước được phát hành theo phương  thức chiết khấu hoặc ngang mệnh giá.

2.Pt hành qua đại lý

Đại lý phát hành là việc các tổ chức đ ược phép làm đại lý phát hành trái phiếu thoả thuận với Bộ Tài chính nhận bán trái phiếu Chính phủ. Tr ường hợp không bán hết, tổ chức đại lý được trả lại cho Bộ Tài chính số trái phiếu còn lại.

3. Phát hành qua bảo lãnh

Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường, nhận mua trái phiếu Chính phủ để bán lại hoặc mua số trái phiếu Chính phủ còn lại chưa đ ược phân phối hết.

4. Phát hành qua đấu thầu

a. Nguyên tắc đấu thầu trái phiếu Chính phủ

– Bí mật về mọi thông tin đặt thầu của đơn vị đặt thầu.

– Tổ chức đấu thầu công khai, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các đơn vị đặt thầu.

– Đơn vị trúng thầu có quyền hạn và trách nhiệm mua trái phiếu theo khối lượng và lãi suất trúng thầu.

b. Hình thức đấu thầu

Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ được thực hiện dưới 2 hình thức: đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh.

– Đấu thầu cạnh tranh là đấu thầu lãi suất. Thông  qua đấu thầu cạnh tranh hình thành lãi suất và khối lượng trúng thầu của các thành viên tham gia đấu thầu.

– Đấu thầu không cạnh tranh là việc đăng ký mua trái phiếu Chính phủ theo mức lãi suất trúng thầu được hình thành qua kết quả đấu thầu cạnh tranh.

Từng đợt phát hành, Bộ Tài chính có thể quy định hình thức đấu thầu là cạnh tranh hoặc cả hai hình thức cạnh tranh và không cạnh tranh. Trường hợp áp dụng cả hai hình thức đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh thì khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành của đợt đấu thầu đó.

c. Đối tượng tham gia đấu thầu

Các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư.

d. Điều kiện tham gia đấu thầu

Các đơn vị muốn tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị tr ường giao dịch chứng khoán tập trung phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.

– Có mức vốn pháp định tối thiểu là 22 tỷ đồng Việt Nam.

– Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh.

– Có tài khoản tiền đồng Việt Nam mở tại ngân hàng theo quy định của Trung tâm GDCK, Sở GDCK.

– Có đơn xin tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ gửi đến Trung tâm GDCK, Sở GDCK.

Hàng năm, Trung tâm GDCK, Sở GDCK xem xét điều kiện của các đối t ượng để cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

e. Tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ

– Thời gian tổ chức đấu thầu:

Việc đấu thầu được tổ chức theo tuần kỳ, tháng hoặc quý, căn cứ kế hoạch huy động vốn của ngân sách nhà nước, các Bộ ngành,  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương, Quỹ hỗ trợ phát triển và tình hình thị trường vốn.

– Thông  báo đấu thầu:

Trước ngày tổ chức đấu thầu 2 ngày, căn cứ đề nghị phát hành của Bộ Tài chính, Trung tâm GDCK, Sở GDCK gửi thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ cho các thành viên tham gia đấu thầu và công bố trên các phương  tiện thông tin đại chúng.

– Đăng ký đấu thầu:

+ Trước 13h của ngày mở thầu, các thành viên tham gia đấu thầu phải gửi phiếu đặt thầu cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK và hoàn thành việc ký quỹ 5% trên khối lượng trái phiếu đặt thầu.

+ Mẫu và cách thức gửi phiếu đặt thầu, nộp tiền ký quỹ do Trung tâm GDCK, Sở GDCK quy định.

– Mở thầu:

Giờ mở thầu quy định là 13h30 của ngày đấu thầu. Trình tự, thủ tục mở các phiếu đặt thầu, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của phiếu đặt thầu do Trung tâm GDCK, Sở GDCK quy định và tổ chức thực hiện.

– Xác định khối lượng và lãi suất trái phiếu trúng thầu:

+ Căn cứ xác định khối lượng và lãi suất trái phiếu trúng thầu:

– Khối lượng và lãi suất đặt thầu của các tổ chức tham gia đấu thầu.

– Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành và lãi suất chỉ đạo (nếu có).

+ Nguyên tắc xác định khối lượng và lãi suất trúng thầu:

– Đối với các đối tượng tham gia đấu thầu theo hình thức cạnh tranh:

– Khối lượng trái phiếu trúng thầu được xét chọn theo lãi suất đặt thầu từ thấp đến cao. Tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất mà khối lượng trái phiếu đặt thầu vượt quá khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành thì khối lượng trái phiếu trúng thầu được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu theo tỷ lệ thuận với khối l ượng trái phiếu đặt thầu tại mức lãi suất đó;

– Lãi suất trúng thầu cao nhất là lãi suất phát hành áp dụng chung cho mọi đối t ượng trúng thầu.

– Đối với các đối tượng tham gia đấu thầu theo hình thức không cạnh tranh: được mua trái phiếu theo mức lãi suất trúng thầu. Khối lượng trái phiếu phát hành cho các đối t- ượng này được phân chia theo tỷ lệ thuận với khối lượng trái phiếu đặt mua của từng đối tượng

– Xác định giá bán trái phiếu và số tiền đ ược thanh toán khi đến hạn:

+ Bán trái phiếu theo hình thức chiết khấu:

– Giá bán trái phiếu được xác định theo công thức sau:

Khi đến hạn được thanh toán bằng mệnh giá trái phiếu.

+ Bán trái phiếu theo hình thức bằng mệnh giá:

– Đối với trái phiếu thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn:

– Giá bán trái phiếu bằng 100% mệnh giá.

– Số tiền thanh toán trái phiếu khi đến hạn đ ược tính theo công thức:

– Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ:

– Giá bán trái phiếu bằng 100% mệnh giá.

– Tiền lãi trả định kỳ được tính theo công thức sau:

+ Khi đến hạn, người sở hữu trái phiếu đ ược thanh toán số tiền gốc bằng mệnh giá trái phiếu và số tiền lãi của kỳ lĩnh lãi cuối cùng.

f. Thông báo kết quả đấu thầu

– Sau khi kết thúc việc xác định lãi suất và khối lượng trúng thầu, Trung tâm GDCK, Sở GDCK ký xác nhận và gửi các bản tổng hợp kết quả đấu thầu cho Bộ Tài chính, đồng gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

– Căn cứ bảng tổng hợp kết quả đấu thầu, Trung tâm GDCK, Sở GDCK gửi thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu, công bố kết quả đấu thầu trên các phương tiện

thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Trung tâm GDCK, Sở GDCK.

g. Thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ

– Trong phạm vi 2 ngày làm việc tiếp theo ngày đấu thầu, các đơn vị trúng thầu phải chuyển toàn bộ tiền mua trái phiếu theo giá bán đã đ ược xác định trong thông báo trúng thầu vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

– Ngày phát hành trái phiếu được ấn định vào ngày làm việc thứ 2 kể từ sau ngày đấu thầu. Trong ngày phát hành,  Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước báo Có cho Kho bạc Nhà nước số tiền thu bán trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức trúng thầu, đồng thời thông báo cho Trung tâm GDCK, Sở GDCK. Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm GDCK, Sở GDCK làm thủ tục ghi sổ trái phiếu cho các tổ chức trúng thầu.