Thành viên của Sở giao dịch

Các nhà đầu tư khi mua bán chứng khoán trên SGDCK đều phải thông qua các thành viên của SGDCK,  vì chỉ có thành viên của SGDCK mới đ ược quyền giao dịch, mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch của SGDCK.

1. Ki niệm

Thành  viên của SGDCK (sau đây gọi tắt là thành viên) là công ty chứng khoán được SGDCK chấp thuận giao dịch chứng khoán qua hệ thống giao dịch của SGDCK.

2. Quyn và nghĩa vụ của thành viên

a. Nghĩa vụ:

Thành  viên có các nghĩa vụ sau:

– Tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) .

– Chịu sự kiểm tra, giám sát của TTGDCK.

– Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch.

– Nộp các khoản đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán.

– Báo cáo TTGDCK  về: tình hình hoạt động và tình hình tài chính tháng,  quý, năm.

b. Quyền lợi:

Thành  viên có các quyền sau:

– Được giao dịch chứng khoán tại TTGDCK  hoặc SGDCK.

– Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do TTGDCK  cung cấp.

– Thu các loại phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

– Đề nghị TTGDCK  làm trung gian hòa giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

– Được rút khỏi thành viên sau khi được TTGDCK  chấp thuận.