Niêm yết chứng khoán

1. Khái niệm

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung.

Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành đ ược phép niêm yết chứng khoán tại thị trường giao dịch tập trung.

2. Mục đích của việc niêm yết

– Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.

– Nhằm mục đích hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.

– Cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin về các tổ chức niêm yết.

– Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá vì thông qua việc niêm yết công khai, giá chứng khoán đ ược hình thành dựa trên sự tiếp xúc hiệu quả giữa cung và cầu chứng khoán.

3. Những thuận lợi và bất lợi của việc niêm yết đối với tổ chức niêm yết

a. Thuận lợi

– Khả năng huy động vốn cao, chi phí huy động vốn thấp

Thông thường, công ty niêm yết được công chúng tín nhiệm hơn công ty không niêm yết. Bởi vậy, khi trở thành một công ty niêm yết thì họ có thể dễ dàng trong việc huy động vốn và với chi phí huy động thấp hơn.

– Tác động đến công chúng

Niêm yết góp phần “tô đẹp” thêm hình ảnh của công ty trong các nhà đầu tư, các chủ nợ, người cung ứng, các khách hàng và những người làm công, nhờ vậy công ty được niêm yết có “sức hút” đầu tư hơn đối với nhà đầu tư.

– Nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoán

Khi các chứng khoán được niêm yết, chúng có thể được nâng cao tính thanh khoản, mở rộng phạm vi chấp nhận làm vật thế chấp và dễ dàng đ ược sử dụng cho các mục đích về tài chính, thừa kế và các mục đích khác. Hơn nữa, các chứng khoán đ ược niêm yết có thể được mua với một số lượng rất nhỏ, do đó các nhà đầu tư có vốn nhỏ vẫn có thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty.

– Ưu đãi về thuế

Thông  thường,  ở các thị trường chứng khoán mới nổi, công ty tham gia niêm yết đ ược hưởng những chính sách ưu đãi về thuế trong hoạt động kinh doanh như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm nhất định.

Đối với nhà đầu tư mua chứng khoán niêm yết sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập (miễn, giảm) đối với cổ tức, lãi hoặc chênh lệch mua bán chứng khoán (lãi, vốn) từ các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.

b. Hạn chế

– Tổ chức niêm yết phải công khai thông tin về bản thân mình.

Công ty niêm yết phải có nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời liên quan đến các hoạt động của công ty cũng như các biến động có ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết. Nghĩa vụ công bố thông tin đại chúng trong một số trường hợp làm ảnh hưởng đến bí quyết, bí mật kinh doanh và gây phiền hà cho công ty.

– Những cản trở trong việc thâu tóm và sáp nhập

Niêm yết bộc lộ nguồn vốn và phân chia quyền biểu quyết của công ty cho những người mua là những người có thể gây bất tiện cho những cổ đông chủ chốt và c ông việc quản lý điều hành hiện tại của công ty.

4. Phân loại niêm yết

a. Niêm yết lần đầu (Intial Listing)

Niêm yết lần đầu là việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.

b. Niêm yết bổ sung (Additional Listing)

Niêm yết bổ sung là quá trình chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành với mục đích tăng vốn hay vì mục đích khác như sáp nhập,  chi trả cổ tức, thực hiện các trái quyền hoặc thực hiện các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

c. Thay đổi niêm yết (Chưange Listing)

Thay đổi niêm yết phát sinh khi công ty niêm yết thay đổi t ên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị chứng khoán đ ược niêm yết của mình.

d. Niêm yết lại (Relisting)

Là việc cho phép một công ty phát hành đ ược tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết vì các lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.

e. Niêm yết cửa sau (Back door Listing)

Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.

f. Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần (Dual listing & Partial listing) Niêm yết toàn phần là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trên một Sở giao dịch chứng khoán trong nước và ngoài nước.

Niêm yết từng phần là việc niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán đã phát hành ra công chúng của lần phát hành đó, phần còn lại không hoặc chưa đ ược niêm yết. Niêm yết từng phần thường diễn ra ở các công ty lớn do Chính phủ kiểm soát, phần chứng khoán phát hành ra thị trường do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ được niêm yết, còn phần nắm giữ của Chính phủ hoặc tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không niêm yết.

5. Tiêu chuẩn niêm yết

Tiêu chuẩn niêm yết thông thường do Sở giao dịch chứng khoán của mỗi quốc gia quy định, dựa trên cơ sở thực trạng của nền kinh tế. Tiêu chuẩn này bao gồm các điều kiện về tài chính của công ty, chính sách khuyến khích hay hạn chế niêm yết. Tiêu chuẩn về niêm yết được quy định dưới hai hình thức: tiêu chuẩn định lượng và tiêu chuẩn định tính.

a. Việt Nam

Theo Thông tư số 59/2004/TT – BTC ngày 18/6/2004 hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung:

– Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

+ Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết tối thiều từ  05 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách.

+ Có tình hình tài chính lành mạnh, trong đó không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và người lao động trong công ty. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng,  tình hình tài chính được đánh giá theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền tr ước năm xin phép niêm yết là số dương, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến thời điểm xin phép niêm yết.

+ Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, thời gian 02 năm liên tục có lãi liền trước năm xin phép niêm yết là bao gồm cả thời gian trước khi chuyển đổi.

+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán trong vòng 1 năm sau khi thực hiện chuyển đổi, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin phép phải có lãi.

+ Các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian

3 năm, kể từ ngày niêm yết, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ. Quy định này không áp dụng đối với các công ty  đã niêm yết theo quy định trước đây.

+ Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông  ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần.

– Điều kiện niêm yết trái phiếu:

+ Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên, tính theo giá trị sổ sách.

+ Hoạt động kinh doanh có lãi 2 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết. Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, thời gian trên bao gồm cả thời gian trước khi chuyển đổi.

+ Có tình hình tài chính lành mạnh, trong đó không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và người lao động trong công ty. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng,  tình hình tài chính được đánh giá theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Có ít nhất 50 người sở hữu trái phiếu.

b. Tiêu chuẩn của Sở giao dịch chứng khoán New York:

– Số lượng cổ đông tối thiểu:

+ Số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu: 2000 người.

+ Hoặc tổng số cổ đông: 2.200 người, với khối l ượng giao dịch trung bình 1 tháng (trong 6 tháng gần nhất): 100.000 cổ phiếu.

+ Hoặc tổng số cổ đông: 500 người, với khối l ượng giao dịch trung bình tháng (trong 12 tháng gần nhất): 1.000.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu do công chúng nắm giữ: 1.100.000 cổ phi ếu.

– Giá trị ròng của tài sản hữu hình: 40.000.000 USD.

– Tổng giá trị thị trường cổ phiếu  do công chúng năm giữ: 40.000.000 USD.

– Khả năng sinh lời trong 3 năm gần nhất:

+ Lợi nhuận trong năm gần nhất đạt tối thiểu 2.500.000 USD và lợi nhuận trước thuế trong 2 năm trước đó: 2.000.000 USD/năm.

+ Hoặc tổng lợi nhuận trong 3 năm gần nhất: 6.500.000 USD; trong đó lợi nhuận trước thuế trong năm gần nhất tối thiểu (các năm khác đều phải có lời): 4.500.000 USD.

+ Đối với công ty có vốn huy động trên thị trường trên 500.000.000 USD và doanh thu trên 200.000.000 USD, trong năm tài chính gần nhất, tổng lợi nhuận ròng đã điều chỉnh trong 3 năm gần nhất: 25.000.000 USD

c. Tiêu chuẩn ở Sở giao dịch chứng khoán Bangkok:

– Vốn cổ phần tối thiểu 560 triệu Bath (tương đương 22,4 triệu USD), trong đó vốn cổ phần do công chúng nắm giữ tối thiểu 500 triệu Bath (với công ty ở Bangkok)  và 200 triệu/240 triệu với công ty ở các tỉnh.

– Số cổ đông là công chúng (cổ đông nhỏ) tối thiểu 600 với công ty ở Bangkok  và 300 đối với công ty ở các tỉnh.

– Lợi nhuận sau thuế tối thiểu 80 triệu Bath với các công ty ở Bangkok  và 15 triệu Bath với công ty ở các tỉnh.

Quy định niêm yết trong những tr ường hợp đặc biệt: Nhằm bảo vệ các nhà đầu tư, các quy định về niêm yết cũng được quy định cụ thể ở một số ngành,  nghề, lĩnh vực nhất định về vốn kinh doanh, thời gian hoạt động, lãi ròng hàng năm và số lượng cổ đông tối thiểu. Ví dụ: các ngành kiến trúc xây dựng và công nghệ cao là lĩnh vực đầu tư có nhiều rủi ro nên tiêu chuẩn niêm yế t thường đưa ra cao hơn. Còn các lĩnh vực  ngân hàng,  bảo hiểm, công ty chứng khoán, do đặc thù về bản chất của hoạt động tài chính, nên tiêu chuẩn nợ trên vốn thường không xét đến, mà chỉ xét đến yếu tố lợi nhuận trên vốn cổ phần.

6 .Thủ tục niêm yết

a. Bước 1: Sở giao dịch thẩm định sơ bộ

Thẩm định sơ bộ là việc vạch ra phương hướng cung cấp cho những người mua cổ phiếu chào bán ra công chúng biết trước được tính khả mại của chứng khoán nhằm rút bớt thời gian thẩm định chính thức. Cho dù việc thẩm định này không được thực hiện một cách chính thức nhưng nó có tác dụng quan trọng trong việc đưa ra quyết định cuối cùng là chấp thuận hay từ chối niêm yết. Hầu hết các công ty không đạt tiêu chuẩn bị loại ra ngay khi thẩm định sơ bộ tr ước khi nộp đơn xin niêm yết chính thức.

Khi thẩm định sơ bộ, Sở giao dịch chứng khoán chú trọng đến các vấn đề:

– Công ty niêm yết phải có một nền tảng hoạt động có lãi và trong t ương lai phải có khả năng sinh lời tốt.

– Công ty xin niêm yết phải có ban lãnh đạo có cơ cấu của một công ty đại chúng.

– Tổ chức công bố thông tin thường xuyên.

– Các cổ phiếu phải đạt được mức độ thanh khoản nhất định theo thứ bậc do Sở giao dịch chứng khoán quy định.

– Công ty niêm yết không được vi phạm đến quyền lợi của công chúng đầu tư đại diện cho quyền lợi của các bên tham gia như các cổ đông kiểm soát hay công ty mẹ. Tiến trình thẩm định sơ bộ hồ sơ gồm các bước sau:

(1)      SGDCK kiểm tra các tài liệu do công ty xin niêm yết nộp.

(2)      SGDCK đặt các câu hỏi cho công ty xin niêm yết về các tài liệu đã nộp.

(3)      Công ty xin niêm yết trả lời câu hỏi của SGDCK về các thủ tục từ bước 1 đến bước 3 và lặp đi lặp lại cho đến khi các chi tiết đ ược làm sáng tỏ hoàn toàn.

(4)      SGDCK tìm hiểu thêm về công ty niêm yết và có thể đến công ty niêm yết để kiểm tra các tài liệu và thu thập thêm các thông tin cần thiết cho việc thẩm định niêm yết chính thức.

(5)      Nhân viên SGDCK thảo luận về kết quả của việc thẩm tra trong đó có các kết quả khi thực hiện tìm hiểu công ty.

(6)        SGDCK đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo quyết định này cho công ty niêm yết.

b. Bưc 2: Đệ trình bản đăng ký lên UBCKNN

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng quyết định tới sự phân bổ cổ đông trong công ty, do đó công ty muốn niêm yết các cổ phiếu của họ trên SGDCK phải đệ trình bản đăng ký lên UBCKNN  xin chấp thuận cho phép chào bán chứng khoán ra công chúng. Bản thông cáo phát hành sơ bộ là văn bản đính kèm theo bản thông báo này.

c.Bước 3: Chào bán ra công chúng

Chào bán ra công chúng có thể được thực hiện sau khi bản thông cáo đăng ký đã đ ược UBCKNN  chấp thuận. Bất kỳ công ty nào muốn xin phép niêm yết phải nêu rõ mục đích niêm yết các cổ phiếu của họ trên SGDCK trong bản thông cáo phát hành. Thông thường, quá trình chào bán nói trên do nhóm bảo lãnh phát hành là các ngân hàng đầu tư hay các công ty chứng khoán thực hiện.

d. Bước 4: Xin phép phát hành

Công ty phát hành muốn niêm yết và giao dịch chứng khoán của mình trên SGDCK phải gửi hồ sơ niêm yết chính thức lên SGDCK,  và ký hợp đồng niêm yết vớ i SGDCK.

Hồ sơ niêm yết gồm có:

– Đơn xin cấp phép niêm yết.

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc niêm yết.

– Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức xin niêm yết.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Điều lệ công ty.

– Bản cáo bạch.

– Danh sách và sơ yếu lý lịch hình thành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

– Cam kết của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày niêm yết.

– Các báo cáo tài chính có xác nhận của tổ chức kiểm toán đ ược chấp thuận.

Hợp đồng niêm yết là hợp đồng giữa SGDCK và công ty xin niêm yết trong đó quy định các nghĩa vụ của công ty niêm yết. Mẫu hợp đồng ở thị tr ường khác nhau đều có sự khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại đều có các nội dung sau:

– Đảm bảo việc công bố thông tin theo định kỳ.

– Đảm bảo việc công bố các bản báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn nguyên tắc kế toán chung (GAAP)  một cách thường xuyên và theo định kỳ.

– Cung cấp cho SGDCK thông tin theo định kỳ nhằm giúp họ thực hiện tốt chức năng duy trì một thị trường có trật tự cho các chứng khoán của công ty.

– Cam kết thực hiện kinh doanh lành mạnh.

e. Bước 5: Thẩm tra niêm yết chính thức

Việc thẩm định khi SGDCK chấp nhận sơ bộ là rất quan trọng, do đó việc thẩm tra niêm yết chính thức sẽ không kéo dài. Để việc thẩm định có hiệu quả, các SGDCK th- ường có một tiểu ban chuyên trách thẩm định và đưa ra các quyết định chấp thuận cuối cùng.

f. Bưc 6: Niêm yết

Khi SGDCK hoàn tất các thủ tục niêm yết, SGDCK  sẽ quy định cụ thể ngày niêm yết. Sau đó, SGDCK sẽ mời Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành công ty niêm yết để định ra ngày giao dịch đầu tiên đối với chứng khoán đã niêm yết.