Phân tích chứng khoán

Phân tích chứng khoán (security analysis) là hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư. Trong hoạt động đầu tư chứng khoán có hai phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng là phương pháp Phân tích cơ bản (phân tích tài chính) và Phân tích kĩ thuật.

Phân tích cơ bản giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn được kết cấu danh mục đầu tư phù hợp. Phân tích kĩ thuật giúp cho các nhà quản lí có thể lựa chọn được thời điểm và chiến lược mua bán chứng khoán tuỳ theo diễn biến của thị trường.

Phân tích kĩ thuật là quá trình nghiên cứu xu hướng lên xuống của thị trường chứng khoán và khuynh hướng lên xuống giá của một loại chứng khoán nhất định để xem xét thời điểm thích hợp cho việc mua bán chứng khoán.

Dưới đây là các bài viết về chuyên sâu; các bạn có thể xem thêm tổng quan các khái niệm cơ bản và vận hành của thị trường chứng khoáncác phương pháp phân tích kỹ thuật.

A. PHÂN TÍCH CƠ BẢN

I. PHÂN TÍCH CƠ BẢN

  1. Phân tích các yếu tố định lượng
  2. Phân tích các yếu tố định tính

II. PHÊ BÌNH PHÂN TÍCH CƠ BẢN

III. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

  1. Nhóm chỉ số khả năng sinh lợi
  2. Nhóm chỉ số thanh toán và nợ.

B. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

II. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

III. NHỮNG GIẢ ĐỊNH CƠ SỞ VÀ NHỮNG BÀN LUẬN XUNG QUANH VIỆC ÁP DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÔNG CỤ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

  1. Các loại biểu đồ.
  2. Xu thế, Đường xu thế, Kênh.

V. CÁC HÌNH MẪU KỸ THUẬT (CHART PATTERNS).

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƯỜNG RSI – CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI).

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRƯỢT (MOVING AVERAGE – MA)

IX. GIỚI THIỆU ĐƯỜNG BOLLINGER BAND

  1. Ý nghĩa
  2. Công thức tính các đường BB
  3. Ứng dụng thực tế