Giới thiệu hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán

1.  Khái niệm

Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán là hệ thống chỉ tiêu, tư liệu liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, phản ánh tình hình thị trường chứng khoán, nền kinh tế, chính trị tại những thời điểm hoặc thời kỳ khác nhau của từng quốc gia, từng ngành,  nhóm ngành theo phạm vi bao quát của từng loại thông tin.

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán rất phong phú và đa dạng. Hệ thống này được ví như hệ thống mạch máu trong cơ thể con người, giúp cho thị trường vận hành liên tục và thông suốt, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà

đầu tư, cơ quan quản lý điều hành và các tổ chức nghiên cứu. Thị tr ường chứng khoán hoạt động hết sức nhạy cảm và phức tạp, những phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, mọi nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp nhận thông tin. Không ai được phép có đặc quyền trong tiếp nhận thông tin, hoặc sử dụng các thông tin nội bộ, thông tin chưa được phép công bố để đầu tư chứng khoán nhằm trục lợi.

Có thể nói, thị trường chứng khoán là thị trường của thông tin, ai có thông tin chính xác và khả năng phân tích tốt thì sẽ đầu tư có hiệu quả, ngược lại nhà đầu tư thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch (tin đồn) sẽ phải chịu tổn thất khi ra các quyết định đầu tư.

2.  Phân loại hệ thống thông tin

2.1.Pn loại thông tin theo loại chứng khoán

– Thông  tin về cổ phiếu, chứng chỉ đầu tư.

– Thông tin về trái phiếu.

– Thông  tin về các chứng khoán phái sinh.

2.2.Pn loại thông tin theo phạm vi bao quát

– Thông  tin đơn lẻ của từng nhóm chứng khoán.

– Thông  tin ngành,  nhóm ngành.

– Thông tin của SGDCK hay giá cả quốc gia, thông tin có tính quốc tế.

2.3.Pn loại thông tin theo thời gian

– Thông  tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin dự báo cho t ương lai.

– Thông  tin theo thời gian (phút, ngày).

– Thông  tin tổng hợp theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm).

2.4.Pn loại thông tin theo nguồn thông tin

Thông tin trong nước và quốc tế.

– Thông tin của các tổ chức tham gia thị trường, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán và thông tin của SGDCK.

– Thông tin tư vấn của các tổ chức tư vấn đầu tư và tổ chức xếp hạng tín nhiệm.

– Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng (báo, truyền hình).

Cũng có thể có một số quan điểm khác nữa về phân tổ thông tin chứng khoán, nhưng nhìn chung thông tin chứng khoán xuất phát từ 4 nguồn chính, đó là:

– Từ tổ chức niêm yết.

– Từ tổ chức kinh doanh.

– Từ thực tiễn giao dịch thị trường.

– Từ cơ quan quản lý.

3.  Phổ biến thông tin thị trường

Là một hoạt động phân phối dữ liệu thông tin nguồn và tái sản xuất thông tin thị trường cho những người cần thông tin.

Phổ biến thông tin thị trường là sự cung cấp tất cả các loại thông tin thị trường kể cả dữ liệu nguồn và thông tin tái sinh thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Thông thường phương  pháp phổ biến thông tin được thực hiện qua hệ thống máy vi tính vì quy mô và chất lượng chứng khoán rất cao.

Mục đích của phổ biến thông tin thị trường là:

– Cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội bình đẳng để tiếp cận thông tin, từ đó hoạt động đầu tư mới công bằng và lành mạnh.

– Tính minh bạch của thị trường.

– Sử dụng thông tin công bằng.

– Ngăn chặn độ sai lệch trong phổ biến thông tin.