Một số chỉ tiêu liên quan đến môi trường làm việc theo qui định của Việt Nam

1. Yêu cầu về cường độ chiếu sáng như sau:

2. Yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, cường độ bức xạ nhiệt ở vị trí làm việc như sau:

3. Giá trị nồng độ bụi tối đa cho phép không chứa Silic như sau:


4. Yêu cầu về độ rung như sau:

5 Tiêu chuẩn về tiếng ồn như sau:

6. Giới thiệu họ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000

  • ISO 14001 – Environmental management systems áp dụng với bất kỳ mô hình tổ chức nào, cả trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế nhà nước.
  • ISO 19011 – Environmental management systems auditing (Đánh giá hệ thống quản lý môi trường).
  • ISO 14020 – Environmental labels and declarations (chứng nhận và công bố nhãn hiệu môi trường).
  • ISO 14031 – Environmental performance evaluation (đánh giá hiệu quả môi trường).
  • ISO 14040 – Life cycle assessment (đánh giá vòng đời).
  • ISO 14062 – Design for environment (thiết kế cho môi trường).
  • ISO 14063 – Environmental communication (truyền thông môi trường).
  • ISO 14064 là một công cụ khác, cho phép được tính đến các tiêu chí môi trường khi thiết kế và phát triển sản phẩm.