Ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/ Cor. 1: 2009)

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2943/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 (tương đương ISO 14001:2004/ Cor.1:2009) – Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng và ban hành Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN cùng ngày về việc công bố 03 tiêu chuẩn quốc gia, gồm:

– TCVN ISO 14001:2010 – ISO 14001:2004/ Cor. 1:2009: Hệ thống quản lý môi trường

– Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

– TCVN ISO 14031:2010 – ISO 14031:1999: Quản lý môi trường – Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường – Hướng dẫn

– TCVN ISO 14063:2010 – ISO 14063:2006: Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường cho phép một tổ chức thiết lập, thực hiện chính sách và các mục tiêu về môi trường của mình, xem xét đến các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức tuân thủ, xét đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó cần kiểm soát.

ISO 14001 được ban hành lần thứ nhất vào năm 1996 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này được xem là một trong những hành động tích cực đáp lại yêu cầu về phát triển bền vững kể từ Hội nghị thượng đỉnh Trái đất lần thứ nhất tại Rio de Janeiro vào năm 1992 (1992 Earth Summit). Lần sửa đổi thứ nhất của tiêu chuẩn này vào năm 2004 dẫn đến ban hành ISO 14001:2004; trong đó có nhiều cải tiến về phương pháp tiếp cận đối với quản lý môi trường theo mô hình PDCA; đồng thời thể hiện sự tương thích của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Kể từ lần ban hành đầu tiên đến cuối năm 2009, toàn thế giới đã có 223.149 tổ chức đã được cấp chứng nhận ISO 14001:2004 (ISO survey 2009). Ngày 17/7/2009, ISO đã ban hành tài liệu hiệu đính kỹ thuật (Technical Corrigendum) với ký hiệu ISO 14001:2004/ Cor 1:2009 để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Dựa trên bản hiệu đính này, các tiêu chuẩn EN ISO

14001:2004, AC:2009 và DIN EN ISO 14001:2009 đã lần lượt được ban hành. Theo đó, các tổ chức đã được chứng nhận ISO 14001:2004 (TCVN ISO 14001:2005) cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2004/ Cor 1:2009 (TCVN ISO 14001:2010) mà không đòi hỏi bất cứ sự thay đổi nào đối với hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên, các tổ chức này cần thực hiện điều chỉnh nhất định đối với hệ thống tài liệu quản lý môi trường hiện có theo các thuật ngữ của ISO 14001:2004/ Cor 1:2009. TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/ Cor.1:2009) không đưa ra bất cứ yêu cầu nào mới đối với tiêu chuẩn cũ. Từ Chương 1 đến Chương 4 của TCVN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) và nội dung của phần hướng dẫn sử dụng theo Phụ lục A được giữ nguyên không thay đổi. Chỉ có Phụ lục B (Annex B) và phần mục lục các tài liệu tham  khảo  (Bibliography)  được  điều  chỉnh  để  tương  ứng  và  nhất  quán  với  TCVN  ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008). Các thay đổi cụ thể ở TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/ Cor. 1:2009) như sau:

  • Bảng mục lục: “Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2005 và TCVN ISO 9001:2000” được đổi thành “Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008”.
  • Trong phần giới thiệu: “TCVN ISO 9001:2000” được đổi thành “TCVN ISO 9001:2008”.
  • Tiêu  đề  của  Phụ  lục  B  được  đổi  thành  “Sự  tương  ứng  giữa  TCVN  ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008”, và các Bảng B.1 và B.2 được thay thế hoàn toàn tương ứng với sự thay đổi về số hiệu tiêu chuẩn như nêu trong tiêu đề.
  • Trong mục Tài liệu tham khảo: “TCVN ISO 9000:2000” được đổi thành “TCVN ISO  9000:2007”;  “TCVN  ISO  9001:2000”  được  đổi  thành  “TCVN  ISO 9001:2008” và “ISO 19001:2002” được đổi thành “TCVN ISO 19011:2003”.