Giai đoạn rút kinh nghiệm đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu

Đây là giai đoạn kiểm tra lại kết quả của những giai đoạn trước, nhằm rút kinh nghiệm cho những lần đàm phán sau. Sau những cuộc đàm phán quan trọng cần tổ chức họp để đánh giá ưu, nhược điểm, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Nhưng nếu chỉ dừng tại đó là chưa đủ, mà còn phải theo dõi suốt quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, ghi nhận lại những vướng mắc, đặc biệt những vướng mắc do hợp đồng gây ra, để lần sau kịp thời sửa chữa. Đẻ tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương, cần làm những công việc sau:

 1. Thực hiện những công việc bước đầu của khâu thanh toán.
 2. Làm thủ tục XNK (Theo qui định cùa Nhà nước, thay đổi theo từng thời kỳ).
 3. Chuẩn bị hàng hóa (đối với nhà XK).
 4. Thuê phương tiện vận tải (nếu hợp đồng qui định).
 5. Mua bảo hiểm (nếu hợp đồng qui định).
 6. Làm thủ tục hải quan.
 7. Giao hàng (XK),nhận hàng (NK).
 8. Kiểm tra hàng hóa.
 9. Hoàn tất thủ tục thanh toán.
 10. Khiếu nại/ giải quyết khiếu nại (nếu có).
 11. Thanh lý hợp đồng.