Phương thức trả tiền mặt, ghi sổ trong thanh toán quốc tế

1. Trả tiền mặt (ỈN CASH)

Người mua thanh toán bằng tiền mặt cho người bán khi người bán giao hàng hoặc chấp nhận đơn đặt hàng của người mua.

Phương thức này tuy đơn giản, nhưng hiện nay ít được áp dụng trong thanh toán quốc tế vi rủi ro cao và hiệu quả thấp.

2. Phương thức ghi sổ (OPEN ACCOUNT)

2.1.Khái niệm

Là phương thức thanh toán, trong đó người bán mở một tài khoản (hoặc một quyển sổ) để ghi nợ người mua, sau khi người bán đã hoàn thành việc giao hảng hay cung cấp dịch vụ, theo đó đến thời hạn qui định (tháng, quí, năm…) người mua sẽ trả tiền cho người bán.

2.2. Qui trình nghiệp vụ

Xem sơ đồ 3.1

  1. Người bán giao hàng và gửi chứng từ cho người mua.
  2. Người bán báo nợ trực tiếp cho người mua.
  3. Đến kỳ hạn người mua chuyền tiền thanh toán cho người bán.

2.3. Đánh giá

Phương thức thanh toán đơn giản, chỉ có hai bên: người bán và người mua tham gia thanh toán, ngân hàng không tham gia với chức năng mở tài khoản để thực thi thanh toán, chỉ mở tài khoản đơn biên, không mở tài khoản song biên. Nếu người mua mở tài khoản để ghi thì tài khoản ấy chỉ là tài khoản theo dõi, không có giá trị thanh quyết toán giữa hai bên.

Phương thức này chỉ có lợi cho người mua.

2.4. Điều kiện áp dụng

Áp dụng trong các trường hợp:

  1. Thanh toán trong mua bán nội địa.
  2. Thanh toán tiền gửi bán hàng ờ nước ngoài.
  3. Thanh toán khi đôỉ bên Mua – Bán rất tin cậy nhau.
  4. Thanh toán tiền phí dịch vụ.