Nghiệp vụ xử lý tố tụng hải quan

1. Khái niệm:

Tố tụng nói khái quát là việc thưa kiện tại tòa án hay nói cách khác là đưa hành vi vi phạm pháp luật hoặc một sự tranh chấp ra trước công lý đẻ xét xử.

Xét về thực tế công tác tố tụng hải quan bao gồm: Việc vận dụng đường lối, chính sách và pháp luật chung, đường loi chính sách và pháp luật hải quan để nghiên cứu, nhận xét và xử lý hành chính hoặc khởi tố hình sự cho đúng với pháp luật chung và pháp luật hải quan.

2. Nhiệm vụ:

  • Hướng dẫn thi hành nguyên tắc thủ tục tố tụng hành chính, tố tụng hình sự trong việc khám xét, bắt giữ, điều tra và xử lý hành chính và hình sự.
  • Tổ chức thực hiện những nguyên tắc thủ tục tố tụng, đồng thời theo dõi thực hiện, phát hiện những vi phạm để uốn nắn kịp thời.
  • Tiến hành xử lý hành chính những vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và khởi tố hình sự những vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm.

3. Nội dung công tác và xừ lý tổ tụng:

  • Nắm tình hỉnh vỉ phạm thủ tục hải quan, vi phạm các quy định khác của nhà nước về hải quan.
  • Nghiên cứu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành những văn bản quy định chi tiết thi hành pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy và pháp luật liên quan đến công tác xử lý, tố tụng hải quan.
  • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện những nguyên tắc thủ tục tố tụng hành chính hình sự và nguyên tắc thủ tục tố tụng hải quan.
  • Tuyên truyền phổ biến rộng rãi nguyên tắc thủ tục tố tụng hải quan, việc khám xét bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm thủ tục hải quan.
  • Nghiên cứu giúp lãnh đạo hải quan các cấp xử lý hành chính hoặc hình sự các hành vi vi phạm.
  • Phúc tập các biên bản vi phạm thủ tục hải quan.
  • Thống kê tố tụng hải quan.