Phân loại chứng khoán

Tuỳ theo cách chọn tiêu thức mà ta có thể phân loại chứng khoán theo nhiều loại chứng khoán khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, ta có thể xem xét ba tiêu thức cơ bản là phân loại theo tính chất của chứng khoán, theo hình thức pháp lý và theo khả năng thu nhập.

Cách phân chia này tạo điều kiện cho người đầu tư nhận biết dễ dàng các loại chứng khoán đang lưu thông và giúp họ lựa chọn cách thức đầu tư phù hợp.

1. Pn loại chứng khoán theo tính chất

Theo tính chất của chứng khoán, các loại chứng khoán được phân thành:

Chng khoán vốn

Chứng khoán vốn là chứng thư xác nhận vốn góp và quyền sở hữu phần vốn góp và các quyền hợp pháp khác đối với tổ chức phát hành.

Đại diện cho chứng khoán vốn là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư

– Cổ phiếu

+ Khái niệm

Khi một công ty huy động vốn để thành lập hoặc mở rộng, hiện đại hoá sản xuất, thì số vốn đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu.

Theo thông tư 01/TT-UBCK  ngày 13-1-1998 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Cổ phiếu là một loại chứng khoán vốn đ ược phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp đối với tài sản hoặc vốn của một công ty cổ phần.

+ Đặc điểm:

Cổ phiếu có những đặc điểm sau:

– Cổ phiếu là giấy chứng nhận sự góp vốn vào công ty cổ phần.

– Cổ phiếu là một loại chứng khoán có thời hạn thanh toán vô hạn, nó tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty phát hành ra chúng.

– Người mua cổ phiếu sẽ là người sở hữu một phần công ty, do đó phải chịu trách nhiệm hữu hạn về sự thua lỗ, phá sản của công ty.

+ Phân loại: Phân loại cổ phiếu theo quyền lợi cổ đông, bao gồm: cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường: là một loại chứng khoán vốn, không có kỳ hạn, tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty, lợi tức cổ phiếu (cổ tức) đ ược trả vào cuối năm để quyết toán. Đặc điểm của cổ phiếu thường là:

– Lợi tức của cổ phiếu không cố định, phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu đ ược hàng năm của công ty và chính sách chia lời của công ty.

– Chỉ được chia lãi sau khi doanh nghiệp đã trả trái tức, cổ tức ưu đãi.

– Thời hạn của cổ phiếu là vô hạn, nó phụ thuộc vào thời gian hoạt động của công ty.

– Cổ đông được hưởng các quyền lợi như:

Quyền lựa chọn Hội đồng quản trị công ty (thông qua các Đại hội cổ đông): Cổ đông có quyền bỏ phiếu biểu quyết để bầu cử Hội đồng quản trị hay để biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

Quyền nhận cổ tức: Nếu Hội đồng quản trị công bố có l ãi và chia lãi, cổ tức cổ phiếu thường có thể được trả bằng tiền, bằng cổ phiếu của doanh nghiệp hoặc bằng tài sản của doanh nghiệp.

Quyền đối với tài sản còn lại: Tài sản còn lại của doanh nghiệp là tài sản phát sinh khi tiến hành giải thể doanh nghiệp. Khi thanh lý doanh nghiệp giải thể, phần còn lại là của các cổ đông được hưởng và họ có quyền phân chia chúng.

Quyền ưu tiên mua trước: Khi có đợt phát hành cổ phiếu mới, các cổ đông cũ đ ược quyền ưu tiên mua trước toàn bộ hay từng phần cổ phiếu sắp phát hành.

Trong phương  án phát hành cổ phiếu mới, doanh nghiệp cần ghi rõ số lượng cổ phiếu dành cho cổ đông cũ và điều kiện phát hành theo chứng quyền. Trong chứng quyền ghi rõ số lượng cổ phiếu, mức giá và thời hạn chứng quyền. Các cổ đông mua cổ phiếu mới theo các điều kiện đó, nếu không muốn thực hiện chứng quyền thì có thể bán chứng quyền cho người khác hoặc huỷ bỏ.

Quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp, quyền bán, trao đổi, chuyển nhượng cổ phiếu trên thị trường

–  Cổ phiếu ưu đãi: là một loại chứng khoán vốn mà người nắm giữ nó so với người nắm giữ cổ phiếu thường thì được ưu tiên về mặt tài chính, nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty. Cổ đông của cổ phiếu được hưởng những ưu tiên hơn so với cổ đông của cổ phiếu thường:

– Được hưởng một mức lãi cổ phần riêng biệt có tính chất cố định hàng năm. Thông thường cổ tức này được in trên bề mặt cổ phiếu ở dạng chứng chỉ.

– Được ưu tiên chia lãi cổ phần trước loại cổ phiếu thường.

– Được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của công ty khi phá sản trước loại cổ phiếu thường.

Tuy nhiên, không giống như cổ phiếu thường,  người mua cổ phiếu ưu đãi thường không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội đông quản trị, ban kiểm soát công ty. Họ cũng được hưởng cổ tức giới hạn theo mức độ góp vốn. Chính vì thế, cổ đông ưu đãi chỉ có quyền sở hữu hữu hạn trong công ty.

Xuất phát từ những lý do trên nên giá cổ phiếu ưu đãi trên thị trường chứng khoán không dao động lớn như giá cổ phiếu thường.  Loại cổ phiếu này phù hợp với những nhà đầu tư muốn có thu nhập ổn định, đều đặn, không thích mạo hiểm, rủi ro nhưng lại không phù hợp với những nhà đầu tư muốn tham gia quản lý, kiểm soát công ty.

Để tạo sự hấp dẫn hơn cho cổ phiếu ưu đãi, phù hợp với tâm lý của các nhà đầu tư, cổ phiếu ưu đãi được đa dạng hoá và phân chia thành nhiều loại khác nhau:

– Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ và cổ phiếu ưu đãi không tích luỹ.

– Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ: là loại cổ phiếu ưu đãi trong đó doanh nghiệp phát hành bảo đảm trả đầy đủ cổ tức cho người sở hữu. Nếu trong năm tài chính mà cổ tức không trả được, thì công ty có thể dồn số cổ tức này (toàn phần hay từng phần) vào năm tài chínhư sau.

– Cổ phiếu ưu đãi không tích luỹ: là loại cổ phiếu mà doanh nghiệp có lãi đến đâu trả lãi đến đó. Phần nợ cổ tức không được tích luỹ vào năm sau.

– Cổ phiếu ưu đãi dự phần và cổ phiếu ưu đãi không dự phần

– Cổ phiếu ưu đãi dự phần là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông được hưởng một phần lợi tức phụ trội theo quy định khi công ty làm ăn phát đạt và có lãi vượt bật .

– Cổ phiếu ưu đãi không dự phần là loại cổ phiếu mà cổ đông chỉ được hưởng lãi cổ phần ưu đãi, ngoài ra không được hưởng thêm bất kỳ một khoản lợi nào, ngay cả khi công ty làm ăn phát đạt vượt bật.

– Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi: Đây là loại c ổ phiếu cho phép người chủ sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi chúng thành một số lượng cổ phiếu thông thường nhất định trong một thời gian nhất định. Giá cả của loại cổ phiếu ưu đãi này dao động nhiều hơn so với giá cả của các loại cổ phiếu ưu đãi khác.

– Cổ phiếu ưu đãi thu hồi: là loại cổ phiếu cho phép công ty phát hành ra chúng có quyền thu hồi và trả lại vốn cho cổ đông hoặc đổi sang cổ phiếu ưu đãi khác có mức tỷ suất có mức tỷ suất phù hợp với lãi suất thị tr ường.

Thông thường các doanh nghiệp sử dụng quyền thu hồi để thu hồi các cổ phiếu ưu đãi có lãi suất cao, thay thế bằng những cổ phiếu có lãi suất thấp hơn nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khi thu hồi, công ty thường trả thêm cho cổ đông một khoản thưởng (thường là 5%).

Chng khoán nợ

Chứng khoán nợ là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người đi vay) phải trả cho người đứng tên sở hữu chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền nhất định bao gồm cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đại diện cho chứng khoán nợ là trái phiếu, tín phiếu.

– Trái phiếu

+ Khái niệm

Theo Nghị định 48/NĐ-CP của Chính phủ, trái phiếu là một loại chứng khoán đ ược phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Từ khái niệm cho thấy những nội dung cần thiết ghi trên tờ trái phiếu gồm

– Mệnh giá : Mệnh giá của trái phiếu là số tiền ghi trên bề mặt trái phiếu. Giá trị này được coi là số vốn gốc, là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền mà người phát hành phải trả khi trái phiếu đến hạn.

– Thời hạn trái phiếu: Thời hạn của trái phiếu là thời hạn đi vay của tổ chức phát hành đối với trái chủ và được ghi rõ trên bề mặt của trái phiếu. Đây là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày tổ chức phát hành hoàn trả vốn gốc lần cuối.

– Trái phiếu có quy định lãi suất và thời hạn trả lãi.

– Lãi suất trái phiếu là lãi suất đ ược ghi trên bề mặt trái phiếu. Lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm với mệnh giá của trái phiếu, lãi suất này là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu.

– Thời hạn trả lãi là khoảng  thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Việc trả lãi của trái phiếu có thể tiến hành 1 lần hoặc 2 lần trong một năm.

+ Đc điểm

Trái phiếu có những đặc điểm sau:

– Tính sinh lời: Trái phiếu là một chứng khoán nợ mà khi sở hữu nó, nhà đầu tư mong muốn nhận được một thu nhập lớn hơn trong tương lai. Thu nhập này được cấu thành bởi hai bộ phận:

– Trái tức được phân chia hằng năm.

– Việc tăng giá chứng khoán trên thị trường.

– Tính rủi ro: Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu. Tuỳ theo từng loại trái phiếu mà có độ rủi ro khác nhau. Ví dụ: trái phiếu Chính phủ có độ rủi ro thấp hơn trái phiếu công ty.

Khả năng sinh lợi bao giờ cũng quan hệ chặt chẽ với rủi ro của tài sản, thể hiện trong nguyên lý: mức độ chấp nhận rủi ro càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng càng lớn.

– Tính thanh khoản: Các loại trái phiếu khác nhau thì có tính thanh khoản khác nhau. Ví dụ: tính thanh khoản của một trái phiếu Kho bạc thì cao hơn một trái phiếu công ty.

– Trái phiếu có thời hạn xác định ghi rõ trên tờ trái phiếu, thường là trung và dài hạn.

– Trái chủ được hưởng những quyền lợi nhất định từ chủ thể phát hành,  đó là: được hưởng lợi tức trái phiếu không tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty (nếu là trái phiếu công ty); được hoàn vốn đúng hạn hay trước hạn tùy theo sự thoả thuận của hai bên; được quyền bán, chuyển nhượng,  chuyển đổi, cầm cố; được thanh toán trước các cổ phiếu khi công ty thanh lý, giải thể (nếu là trái phiếu công ty).

+ Pn loại: Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, trái phiếu có thể đ ược phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau.

– Phân loại trái phiếu theo hình thức pháp lý:

– Trái phiếu vô danh (Trái phiếu không ghi tên): là loại trái phiếu không ghi tên người sở hữu trên chứng chỉ trái phiếu. Loại trái phiếu này đ ược chuyển nhượng dễ dàng, không cần những thủ tục xác nhận của tổ chức phát hành hoặc cơ quan công chứng. Người mua có trách nhiệm chi trả cho người bán theo giá cả đã đ ược xác định.

– Trái phiếu ghi danh (Trái phiếu có ghi tên): là loại trái phiếu ghi tên người sở hữu trên chứng chỉ trái phiếu hoặc trên sổ theo dõi mua trái phiếu. Loại trái phiếu này đ – ược phép chuyển nhượng  trên thị trường chứng khoán nhưng phải tuân theo những quy định pháp lý cụ thể. Nếu muốn chuyển nhượng  người sở hữu phải chứng minh mình là người được phép và có quyền chuyển nhượng  (xác nhận chữ ký, chứng minh thư).

Qua cách phân loại này, chúng ta thấy trái phiếu vô danh đ ược lưu thông dễ dàng hơn trái phiếu ghi danh.

– Phân loại trái phiếu theo chủ thể phát hành:

– Trái phiếu công ty: là trái phiếu do các công ty phát hành với mục đ ích huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.

– Trái phiếu Chính phủ: là trái phiếu do Chính phủ phát hành với mục đích huy động vốn để tài trợ các công trình dự án quan trọng hoặc bù đắp thiếu hụt Ngân sách Nhà nước .

– Phân loại trái phiếu theo hình thức trả gốc và lãi

– Trái phiếu Coupon: là trái phiếu có cuống lãi đính kèm và trên đó ghi rõ lãi suất, kỳ hạn trả lãi. Khi lĩnh trái tức, trái chủ cắt rời phiếu lãi chuyển đến doanh nghiệp phát hành để thu tiền.

– Trái phiếu chiết khấu: là loại trái phiếu đ ược bán với giá thấp hơn mệnh giá, khi hoàn vốn được hoàn theo mệnh giá.

– Trái phiếu Consol: là loại trái phiếu đ ược hưởng lãi hàng năm và thời gian đáo hạn là vô hạn.

– Trái phiếu có phương  thức trả gốc và lãi gọn. Khi đáo hạn, người sở hữu được nhận gốc và lãi một lần.

– Trái phiếu hoàn trả cố định.

+ Những yếu tố ảnh hưởng đến thị giá trái phiếu

– Quan hệ cung cầu về trái phiếu trên thị trường chứng khoán. Tại một thời điểm nhất định, khi cung về trái phiếu lớn hơn cầu về trái phiếu thì giá trái phiếu trên thị trường sẽ giảm. Và ngược lại, khi cầu về trái phiếu lớn hơn cung về trái phiếu thì giá trái phiếu sẽ tăng.

–  Khả năng tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu. Một công ty đang trong giai đoạn ăn nên làm ra, lợi nhuận cao, chi trả trái tức ổn định, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Điều này làm cho trái phiếu của công ty đó trở nên hấp dẫn trên thị tr ường chứng khoán, sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn, dẫn đến giá trái phiếu có thể tăng. Và ngược lại, một vụ làm ăn sụp đỗ của công ty, làm mất lòng tin của nhà đầu, giá trái phiếu giảm sút nghiêm trọng.

– Thời gian đáo hạn của trái phiếu: Thời gian đáo hạn càng dài, mức độ biến động giá trái phiếu trên thị trường càng lớn. Khi một trái phiếu càng đến gần ngày đáo hạn thì giá trị thị trường của trái phiếu sẽ càng đến gần mệnh giá.

– Lạm phát: Khi nền kinh tế có sự xáo trộn mạnh, lạm phát bùng nổ. Điều này t ương đương với giá trị đồng tiền giảm sút, trái tức thực tế mà các nhà đầu tư nhận được giảm sút nghiêm trọng, ngay lập tức, các nhà đầu tư chuyển hướng kinh doanh. Họ không còn mặn mà đầu tư vào trái phiếu nữa mà họ có thể rút tiền từ thị tr ường chứng khoán để chuyển sang đầu tư vào thị trường bất động sản hay vàng nhằm đảm bảo cho giá trị đồng vốn của họ. Do đó, khi lạm phát xảy ra, giá trái phiếu giảm mạnh.

– Biến động lãi suất thị trường: Giữa lãi suất thị trường và trái phiếu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau.  Khi lãi suất thị trường tăng sẽ làm giảm giá trị trái phiếu, và ngược lại khi lãi suất thị trường giảm sẽ dẫn đến tăng giá trị trái phiếu.

Chng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có nguồn gốc từ chứng khoán và có quan hệ chặt chẽ với chứng khoán gốc.

Các chứng khoán phái sinh được hình thành do nhu cầu giao dịch của người mua và người bán, phát triển phụ thuộc vào mức độ phát triển của thị tr ường chứng khoán. Có thể phân loại chứng khoán phái sinh thành các loại như sau:

  • Quyền mua trước (Quyền đặt mua ưu đãi)

Khi phát hành cổ phiếu mới thì quyền lợi các cổ đông cũ bị suy giảm. Để bù đắp thiệt hại này, công ty sẽ ưu tiên cho các cổ đông cũ quyền đặt mua ưu đãi. Quyền đặt mua ưu đãi là quyền cho phép cổ đông hiện tại có cơ hội mua cổ phần trong đợt phát hành mới trước khi cổ phần được cung ứng cho người khác.

Quyền đặt mua (quyền tiên mãi) là một quyền ưu đãi được gắn với một cổ phiếu đang lưu hành, do công ty phát hành ra cổ phiếu đó để huy động thêm vốn cổ phần, quyền mua trước cho phép người sở hữu những cổ phần đang đ ược lưu hành được mua một số nhất định cổ phiếu trong đợt phát hành mới của công ty, tại một mức giá xác định thấp hơn mức giá chào bán ra công chúng trong một thời hạn nhất định.

Các quyền này cũng được chuyển nhượng  giữa các cổ đông có quyền thụ hưởng quyền và các nhà đầu tư khác. Thông thường, quyền mua trước có thời hạn ngắn hạn là chủ yếu (từ 2-4 tuần) và việc phát hành quyền được quy định trong điều lệ tổ chức của công ty.

Mức giá đăng ký trong tất cả các dạng quyền mua trước thấp hơn mức giá hiện hành của cổ phiếu vào thời điểm quyền được phát hành. Điều này là do:

+ Thứ nhất: rủi ro có thể xảy ra khi giá thị tr ường giảm trong thời hạn phát hành quyền và điều đó có thể ảnh hưởng đến đợt phát hành.

+ Thứ hai: mức chênh lệch đáng kể này làm tăng tính hấp dẫn đối với các cổ đông cũ. Vì vậy, để tránh cho các cổ đông cũ khỏi thiệt, họ đ ược mua cổ phần mới theo giá lý thuyết bằng phần chênh lệch giữa thị giá cổ phiếu tr ước và sau khi tăng vốn.

  • Chứng khế

Chứng khế là một loại chứng khoán được phát hành cùng với trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi mà người sở hữu nó có quyền được mua một số lượng chứng khoán nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định.

Quyền này được phát hành trong trường hợp tổ chức lại công ty, hoặc khi công ty phát hành nhằm mục tiêu khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng mua các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có những điều kiện kém thuận lợi. Để chấp nhận những điều kiện đó, nhà đầu tư có được một lựa chọn đối với sự lên giá có thể xảy ra của cổ phiếu thường.

Giá định trước trên chứng khế thường cao hơn giá thị trường hiện hành của cổ phiếu thường và có thời hạn dài hơn chứng quyền, thông thường thời hạn của chứng khế là một vài năm hoặc vĩnh viễn.

  • Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một thoả thuận giữa người mua và người bán thực hiện một giao dịch hàng hoá ở một thời điểm chắc chắn trong tương lai với khối lượng và mức giá xác định.

Tuy nhiên, không giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn không trao đổi trên thị trường, không được định giá hằng ngày. Hợp đồng kỳ hạn không phải theo tiêu chuẩn của thị trường riêng biệt, ngày thực hiện hợp đồng đ ược xác định tuỳ theo từng hợp đồng.

Giá trong hợp đồng kỳ hạn là giá giao hàng, tại thời điểm ký hợp đồng, giá chuyển giao được chọn để giá trị của hai bên mua bán là bằng không. Điều này c ó nghĩa là không có chi phí khi mua bán hợp đồng kỳ hạn.

Hợp đồng kỳ hạn được nhà đầu tư sử dụng để tiến hành đầu cơ và bảo hộ.

  • Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thoả thuận để mua hoặc bán tài sản vào một thời điểm chắc chắn trong tương lai với một mức giá xác định.

Chức năng kinh tế cơ bản của các thị trường hợp đồng tương lai là cung cấp một cơ hội cho những người tham gia thị trường để phòng ngừa rủi ro về những biến động giá bất lợi và là công cụ cho các nhà đầu cơ.

Các hợp đồng tương lai dựa trên cơ sở một công cụ tài chính hay một chỉ số tài chính được gọi là hợp đồng tương lai tài chính, bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai tiền tệ.

Hợp đồng tương lai, nhờ đặc điểm có tính linh hoạt đã khắc phục được những đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn và thường được xem là một phương  thức tốt hơn để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Sự khác nhau giữa hai loại hợp đồng này thể hiện ở các điểm:

+ Về tính chất: Tồn tại một Sở giao dịch có tổ chức giao dịch hợp đồng tương lai, trong khi đối với hợp đồng kỳ hạn thì không.  Như vậy, hợp đồng kỳ hạn chỉ là hợp đồng riêng biệt giữa hai bên; còn hợp đồng tương lai được trao đổi trên thị trường. Sở giao dịch hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch vô danh được mua và bán các hợp đồng giao dịch tương lai mà không phải xác định rõ đối tác trong một hợp đồng cụ thể. Ngoài ra, Sở giao dịch còn tạo ra tính thanh khoản cao cho thị tr – ường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với khi tham gia vào hợp đồng kỳ hạn.

+ Về tính tiêu chuẩn hoá hợp đồng: Các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá, còn hợp đồng kỳ hạn thì không. Các hợp đồng kỳ hạn có thể đ ược lập ra cho bất kỳ loại hàng hoá nào, với bất kỳ số lượng và chất lượng, thời hạn thanh toán được hai bên tham gia hợp đồng chấp thuận. Trong khi đó, các hợp đồng t ương lai niêm yết tại các Sở giao dịch được quy định đối với một số hàng hoá cụ thể và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng và tại một thời điểm giao hàng xác định.

+ Về rủi ro trong thanh toán: Sử dụng các hợp đồng tương lai được niêm yết trên Sở giao dịch sẽ kiểm soát được rủi ro trong thanh toán. Trong các giao dịch hợp đồng tương lai, cả bên mua và bên bán không biết ai là đối tác của mình. Trung tâm thanh toán bù trừ sẽ thực hiện chức năng trung gian thanh toán trong tất cả các giao dịch. Đối với các hợp đồng kỳ hạn, các khoản lỗ và lãi sẽ đ ược thanh toán khi các hợp đồng đáo hạn. Trong khi đó đối với các hợp đồng tương lai, những thay đổi về giá trị của các bên tham gia hợp đồng (thông qua tài khoản) đ ược điều chỉnh hằng ngày theo mức giá thị trường. Các hợp đồng tương lai còn có một số yêu cầu ký quỹ nhất định. Như vậy,  chính sự kết hợp giữa việc thanh toán hằng ngày và yêu cầu ký quỹ sẽ giúp phòng ngừa được rủi ro trong thanh toán của hợp đồng tương lai.

+ Về tính thanh khoản: do có sự tham gia của trung tâm thanh toán bù trừ, tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp đồng kỳ hạn.

  • Hp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua nắm giữ nó đ ược mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hoá cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định. Các hàng hoá cơ sở này có thể là: cổ phiếu, trái phiếu…

Một hợp đồng quyền chọn bất kỳ đều bao gồm 4 đặc điểm cơ bản sau:

+ Loại quyền (quyền chọn bán hoặc chọn mua).

+ Tên hàng hoá cơ sở và khối lượng mua hoặc bán theo quyền.

+ Ngày đáo hạn.

+ Giá thực thi.

Có 4 đối tượng tham gia trên thị trường quyền chọn:

+ Người mua quyền chọn mua (Buyers of calls).

+ Người bán quyền chọn mua (Sellers of calls).

+ Người mua quyền chọn bán (Buyers of puts).

+ Người bán quyền chọn bán (Sellers of puts).

Chứng khoán có thể chuyển đổi

– Khái niệm

Chứng khoán có thể chuyển đổi là những chứng khoán cho phép người nắm giữ nó, tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định, có thể đổi nó lấy một chứng khoán khác.

Thông thường có cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu thường hoặc trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Lý do phát hành và đầu tư vào chứng khoán chuyển đổi

Phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn tự có, vào những thời điểm chưa thích hợp cho việc phát hành cổ phiếu thường.  Việc phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi cũng có thể nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn

cho đợt phát hành, nhất là khi thị trường trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi đang xuống giá. Chứng khoán có thể chuyển đổi mang lại cho bên phát hành lợi thế đ ược hưởng lãi suất thấp (nếu là trái phiếu) hoặc giá chào bán cao (nếu là cổ phiếu). Khi các chứng khoán được chuyển đổi, nhà phát hành còn có lợi vì loại bỏ đ ược các khoản cố định phải trả, đồng thời tăng thêm số lượng cổ đông của công ty, một chỉ báo có lợi cho danh  tiếng của công ty.

Đối với các nhà đầu tư, chứng khoán có thể chuyển đổi có sức hấp dẫn ở chỗ chúng kết hợp được tính an toàn của trái phiếu (thu nhập cố định) và t ính có thể đầu cơ của cổ phiếu thường). Hơn nữa loại chứng khoán này còn cho phép nhà đầu tư có thể được bảo hiểm trước tình trạng lạm phát.

Những lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi tuỳ thuộc nhiều vào giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, và tương quan giá giữa công cụ chuyển đổi với những công cụ mà chúng có thể chuyển đổi thành.  Đó là những yếu tố thường không nằm trong tầm kiểm soát của người đầu tư.

2.Pn loại chứng khoán theo hình thức pháp lý

a. Chứng khoán vô danh

Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán không ghi tên người sở hữu trên chứng chỉ.

b. Chứng khoán ghi danh

Chứng khoán ghi danh là loại chứng khoán ghi tên người sở hữu trên chứng chỉ hoặc trên sổ theo dõi mua chứng khoán.

3. Phân loại chứng khoán theo thu nhập

a. Chứng khoán có thu nhập cố định

Chứng khoán có thu nhập cố định là loại chứng khoán có quyền yêu cầu thu nhập cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của tổ chức phát hành. Ví dụ: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, …

b. Chứng khoán có thu nhập biến đổi

Chứng khoán có thu nhập biến đổi là loại chứng khoán có thu nhập biến động theo kết quả hoạt động của tổ chức phát hành. Ví dụ: cổ phiếu.

c. Chứng khoán hỗn hợp

Hình thức hỗn hợp của chứng khoán vừa mang tính chất của chứng khoán có thu nhập cố định, vừa mang tính chất của chứng khoán có thu nhập biến đổi. Ví dụ: trái phiếu có khả năng chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu, …