Khái niệm và phân loại chiến lược kinh doanh quốc tế

1. Khái niệm

Chiến lược kinh doanh nói chung là sự tập hợp một cách thống nhất các mục tiêu, các chính sách và sự phối hợp các hoạt động của một đơn vị kinh doanh chiến lược trong tổng thể nhất định. Chiến lược kinh doanh phản ánh các hoạt động của một đơn vị kinh doanh chiến lược bao gồm quá trình đặt ra mục tiêu và các biện pháp, các phương tiện sử dụng để đạt được mục tiêu đó.

Chiến lược kinh doanh quốc tế là sự tập hợp các mục tiêu, các chính sách và kế hoạch hoạt động của một doanh nghiệp nhằm đạt tới một hiệu quả nhất định trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

2. Phân loại chiến lược kinh doanh quốc tế

Chiến lược kinh doanh quốc tế được phân chia theo những tiêu thức khác nhau.

a/Phân chia chiến lược theo quy mô hoạt động

Chiến lược cấp kinh doanh là các chiến lược nhằm khai thác các lợi thế cạnh tranh của công ty để có thể cạnh tranh với các công ty khác trong cùng ngành, cùng loại sản phẩm và được thể hiện ở sự tưong đồng về công nghệ, khách hàng.

Chiến lược kinh doanh cấp chức năng là các chiến lược về các hoạt động chức năng cụ thể của công ty chẳng hạn chiến lược marketing (bao gồm chiến lược sản phẩm, thị trường, quảng cáo, phân phối sản phẩm…), chiến lược tài chính (tạo ra các nguồn tài chính và bảo vệ nâng cao các tài sản tài chính của công ty…). Chiến lược nhân sự (đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…).

Các chiến lược cấp doanh nghiệp  là những chiến lược chung được xây dựng cho một đơn vị kinh doanh chiến lược. Mục tiêu của chiến lược cấp công ty là tạo ra co sở lâu dài và ổn định cho doanh nghiệp trên các thị trường.

Chiến lược cấp quốc tế là những chiến lược được xây dựng để ứng phó với những biến động, những thách thức ở trên thị trường của các quốc gia khác nhau. Chiến lược cấp quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng với hoạt động ở các môi trường kinh doanh khác nhau, tối đa hoá các hoạt động của doanh nghiệp để vưon tới thực hiện chiến lược toàn cầu (Global Strategy).

b/Phân chia chiến lược theo hình thức hay lĩnh vực kinh doanh

Theo lĩnh vực hoạt động, chiến lược kinh doanh quốc tế bao gồm:

  • Chiến lược ngoại thưong (xuất nhập khẩu)
  • Chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài
  • Chiến lược xuất khẩu dịch vụ.
  • Chiến lược trong kinh doanh tài chính tiền tệ quốc tế.
  • Chiến lược hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật và chuỷen giao công nghệ.
  • Một số các hiến lược khác.