Tổng quan doanh nghiệp: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, vận hành, giải thể

Một cách tổng quan, doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.

Các nội dung chínhXem tất cả

Xem thêm về khoa học quản lý doanh nghiệp và các học thuyết doanh nghiệp.