Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối

1. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất.

Các doanh nghiệp dù họat động ở các lĩnh vực khác nhau đều có điểm giống nhau:

–  Có phương tiện sản xuất, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật, bí quyết.

–  Mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, thiết bị máy móc của người cung ứng.

–  Sản xuất ra của cải hoặc dịch vụ để bán cho khách hàng hoặc cung cấp cho xã hội.

Doanh nghiệp phải kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Doanh nghiệp cần xác định giá bán sản phẩm/dịch vụ cho phép bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh đã bỏ ra. Các doanh nghiệp đều phải đối đầu với tính toán này.

1. Doanh nghiệp là đơn vị phân phối

– Chi trả cho người cung ứng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị; nhiên liệu, năng lượngTiền thu được do bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp pahỉ chi trả rất nhiều khoản khác nhau:

– Chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động;

– Chi sửa chữa tài sản cố định;

– Chi cho quản lý: thông tin, liên lạc, văn phòng phẩm, hội nghị khách hàng, tiếp khách…

– Chi cho bán hàng, đại lý, quảng cáo, khuyến mãi.

– Trả lãi vốn vay,

– Chi bảo hiểm xã hội;

– Chi xây dựng cơ bản;

– Nộp thuế và đóng góp cho xã hội

– Lập quỹ dự trữ và quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh

– Lập quỹ phúc lợi

Doanh nghiệp cần tính toán cân đối các khoản thu và khoản chi sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển.