So sánh, kết hợp Kaizen và đổi mới

1. So sánh Kaizen và đổi mới

Khác với “Đổi mới” (có tính đột phá), Kaizen là hoạt động “Cải tiến liên tục” diễn ra hàng ngày chỉ với nguyên tắc rất đơn giản là làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm, qua dù chỉ một chút, “do the same thing better”. Kaizen được triển khai trên cơ sở vòng lặp xoáy ốc: P (Plan), D (Do), C (Check), A (Act).

Các nhà quản lý phương Tây tôn sùng đổi mới. Đổi mới là sự đột phá về công nghệ hoặc áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới. Đổi mới mang tính đột phá và gây tác động mạnh còn Kaizen thì dần dần và tinh tế; kết quả không nhìn thấy ngay. Kaizen là một quá trình liên tục còn đổi mới thường là hiện tượng tức thời.

So sánh Kaizen và đổi mới


Bảng trên so sánh các đặc điểm chính giữa Kaizen và đổi mới. Kaizen không đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp hay công nghệ mới, bạn chỉ cần các kỹ thuật thông thường như bẩy công cụ kiểm soát chất lượng.

2. Kết hợp Kaizen và đổi mới

Trong thực tế không có gì tồn tại vĩnh cửu.Tất cả các hệ thống đều đi đến sự xuống cấp sau khi chúng được thiết lập. Một trong các định luật nổi tiếng nhất của Parkinson là: “Một tổ chức khi đã hình thành được một cấu trúc thì cũng là lúc tổ chức đó bắt đầu xuống cấp”. Nói cách khác, để cải thiện hoặc thậm chí duy trì hiện trạng tất yếu phải có những nỗ lực cải tiến liên tục. Khi không có nỗ lực cải tiến liên tục, sự xuống cấp là không tránh khỏi. Do vậy, hệ thống phải được tiếp nối với các hoạt động của Kaizen để duy trì và cải tiến.

Đổi mới là một sự đột phá mà ảnh hưởng của nó được tạo dựng nhờ sự cạnh tranh có chủ ý và sự phá hủy các chuẩn mực. Kaizen là nỗ lực với các ảnh hưởng tích lũy đánh dấu một tiến bộ vững chắc theo thời gian. Nếu các chuẩn mực chỉ tồn tại để duy trì hiện trạng, chúng sẽ không bị ảnh hưởng chừng nào mức hoạt động đó chấp nhận được. Kaizen có nghĩa là một nỗ lực thường xuyên không chỉ để duy trì mà còn nâng cấp các chuẩn mực. Các nhà chiến lược Kaizen tin rằng các chuẩn mực về bản chất là dự định giống như các bậc đá với một chuẩn mực này dẫn đến các chuẩn mực khác khi các nỗ lực cải tiến liên tục được thực hiện.