Quá trình thông tin quản lý trong doanh nghiệp

1. Quá trình thông tin cho việc xây dựng quyết định quản lý

Quá trình này gồm: Thu thập thông tin; Xử lý thông tin và Sử dụng thông tin.

Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên quan tới những vấn đề về thực trạng, khả năng của tổ chức và những thông tin bên ngoài nhằm xây dựng mục tiêu và các chương trình hoạt động phù hợp.

thông tin trong quản lý 1

2. Quá trình thông tin triển khai thực hiện quyết định quản lý

– Ban hành các quyết định quản lý

– Truyền đạt việc thực hiện quyết định quản lý

– Giải thích, hướng dẫn thực hiện quyết định

Đây chính là quá trình truyền tin trong quản lý. Quá trình này bao gồm: 1. Nguồn tin (Quyết định quản lý), 2. Thông điệp, 3. Mã hoá, 4. Truyền đạt qua các kênh, 5. Giải mã, 6. Nơi nhận, 7. Thông tin phản hồi.

thông tin trong quản lý 2

3. Quá trình thông tin cho việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quyết định quản lý

– Thông tin cho việc xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra

– Thông tin về kết quả thực hiện quyết định quản lý

– Thông tin về kết quả đánh giá

– Những thông tin về các giải pháp điều chỉnh

thông tin trong quản lý 3