Những trở ngại của quá trình thông tin và yêu cầu sử dụng thông tin quản lý trong doanh nghiệp

1. Những trở ngại của quá trình thông tin trong quản lý

Những trở ngại đối với quá trình thông tin trong quản lý:

– Những trở ngại trong việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cho việc xây dựng quyết định quản lý

+ Tình trạng quá tải hoặc thiếu thông tin hữu ích

+ Hạn chế về năng lực và kĩ năng xử lý thông tin

– Những trở ngại trong việc truyền đạt thông tin

+ Đối với chủ thể truyền đạt

+ Đối chủ thể tiếp nhận

+ Kênh truyền đạt (phương tiện, hình thức.v.v)

+ Nhiễu

– Những trở ngại trong việc xử lý thông tin phản hồi

+ Cơ cấu tổ chức

+ Phong cách quản lý

+ Văn hoá tổ chức

2.  Những yêu cầu sử dụng thông tin trong quản lý

– Thông tin trong quản lý phải khách quan, chính xác, đầy đủ

– Thông tin trong quản lý phải kịp thời, không sử dụng thông tin đã lạc hậu

– Thiết lập hệ thống xử lý thông tin hữu hiệu

– Truyền đạt thông tin phải rõ ràng, dễ hiểu

– Sử dụng thông tin phản hồi