Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì chủ doanh nghiệp được định nghĩa khác nhau. Chính vì thế khi đề cập đến trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải đề cập đến từng loại hình doanh nghiệp cụ thể

trách nhiệm pháp lý

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình trước mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không có sự tách bách tài sản giữa tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp với tài sản của công ty

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Đối với công ty cổ phần: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp