Phân tích hiệu quả tài chính

“Tiền là nguồn máu nuôi sống doanh nghiệp.”Sự thật hiển nhiên này đã chỉ ra tầm quan trọng của phần báo cáo tài chính của kế hoạch kinh doanh. Các báo cáo tài chính (hay “kế hoạch tài chính”) là một trong những phần được nghiên cứu cẩn thận khi lên bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào. Các nhà đầu tư sẽ xem báo cáo tài chính để đánh giá những ưu điểm của một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh phải chú trọng vào các vấn đề tài chính như dòng tiền mặt, vốn ban đầu, tất nhiên bao gồm cả lợi nhuận.

Thế nào là một kế hoạch tài chính

Bản kế hoạch tài chính tiền tệ ước tính các nguồn và dòng tiền cần thiết để tiến hành kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch tài chính cho biết khi nào thì thu được lợi  nhuận cũng như doanh nghiệp dự kiến thu về bao nhiêu lợi nhuận. Cuối cùng các báo cáo tài chính cho biết rất nhiều về các doanh nghiệp trong điều khoản cam kết kinh doanh và tình trạng đủ tài chính để thu lợi thành công.

Ngoài những báo cáo tài chính, một kế hoạch tài chính bao gồm một danh sách các giả định mà báo cáo tài chính dựa vào. Nêu ra  các giả định về tài chính vì hai mục đích: nó cho phép các nhà đầu tư phải biết những gì đằng sau những con số và nó giúp bạn biết những tác động về tài chính khi các cơ sở giả định thay đổi. Doanh thu và lãi suất là các biến thay đổi; tiền thuê nhà, máy tinhs, chi phí lưu giữ web là cố định.

Một bản kế hoạch tài chính phải phản ánh được các chỉ tiêu quan trọng. Những con số tài chính không phải lúc nào cũng đủ thuyết phục một nhà đầu tư rằng việc đầu tư vào kế hoạch này là hoàn toàn có lợi. Các nhà đầu tư sẽ muốn so sánh bản tài chính của kế hoạch kinh doanh với những bản tài chính của các công ty khác mà đã từng kinh doanh thành công hay thất bại. Tuy nhiên, các công ty khác nhau về qui mô cho nên rất khó khăn khi so sánh một công ty nhỏ với một công ty lớn.

Để giải quyết vấn đề này các nhà đầu tư sử dụng chỉ tiêu tài chính. Để so sánh các công ty có qui mô khác nhau với nhau thì các nhà đầu tư tường so sánh phần trăm thay đổi. Một báo cáo tài chính kế toán sẽ cung cấp các con số này, nhưng chỉ có một số ít chỉ tiêu quan trọng đước đánh giá trong kế hoạch kinh doanh.

          Tỉ lệ nợ trên tài sản: nợ dài hạn/ vốn chủ sở hữu.

          Lợi nhuận ròng cận biên: lợi nhuận ròng/ doanh thu cả năm bán hang FTC cận biên

          Lợi nhuận trên vốn đầu tư: lợi nhuận ròng/ tổng tài sản

          Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: lợi nhuận ròng/ vốn chủ sở hữu

Độ tin cậy của các tỷ số có thể tăng lên nếu so sánh các chỉ tiêu của các công ty thành công trong cùng nghành với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Các đánh giá so sánh này có thể tìm thấy từ các báo cáo do các tổ chức như : standard & poor, FISonline, và Dun & Bradstreet công bố. Các số liệu này thường phải mua, chỉ có một số là được cung cấp miễn phí ở các thư viện của trường đại học.

 Nội dung của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bắt đầu với mục ngân sách ban đầu với chi tiết về các khoản đầu tư ban đầu trước khi bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh (ví dụ, trước khi doanh thu đầu tiên được thu về). Tiếp theo, một loạt các báo cáo tài chính – báo cáo thu chi, bảng cân dối kế toán, báo cáo dòng tiền chu chuyển – dự kiến tài chính của  công ty cho 3-5 năm đầu tiên sau khi công bố thành lập công ty. Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp, bản kê bổ sung (không bao gồm ở đây) cũng có thể được yêu cầu: kế hoạch sản xuất, bản tóm tắt thu nhập (thu nhập và chi tiêu bất thường), và, đặc biệt là nếu các doanh nghiệp đang tìm nguồn vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau, thì sẽ đưa thêm kế hoạch đầu tư.

+ Ngân sách ban đầu: Với các doanh nghiệp mới thành lập, bạn sẽ cần phải xác định một ngân sách, được hiểu là chi phí cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp, trước khi thu về lợi nhuận từ hoạt động bán hàng. Đối với hầu hết các doanh nghiệp bản ngân sách bao gồm chi phí trang trí nội thất văn phòng, đăng kí kinh doanh, phát triển sản phẩm, trang thiết bị sản xuât, và xe cộ. Đối với một doanh nghiệp kinh doanh điện tử ngân sách khởi nghiệp sẽ còn bao gồm chi phí mua máy tính, phần mềm, phát triển web, và chi phí cho các dịch vụ internet.

+ Báo cáo thu chi: Một báo cáo thu chi còn được gọi là ngân sách theo thuật ngữ của kế toán. Bàn báo cáo thu nhập bao gồm các bản ghi thu nhập như thu nhập từ việc bán hàng và thu nhập khác. Nó cũng bao gồm tất cả các dự đoán chi phí sản phẩm, thông thường chi phí cho hàng hóa, chi phí quản lý, lãi suất, và thuế. Bản báo cáo bao gồm cả các con số lợi nhuận – lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế, và lợi nhuận ròng.

Báo cáo thu chi cho thấy số liệu trong một khoảng thời gian, thường trong khoảng thời gian kế hoạch kinh doanh (ví dụ như, thu nhập và chi phí cho khoảng thời gian tháng một – tháng mười hai năm 2008) và dự kiến một vài năm trong tương lai. Bản báo cáo thu chi sẽ được thay đổi cho phù hớp với yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Bảng cân đối kế toán: Các bảng cân đối kế toán là một báo cáo về tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Báo cáo thu chi cho biết kết quả tài chình trong một khoảng thời gian, bảng cân đối kế toán phản ánh kết quả tài chính tại một thời điểm. Đối với một doanh nghiệp mới thành lập, bảng cân đối thường có cả những số liệu của năm trước nhằm mục đích so sánh.

+ Báo cáo dòng tiền: Ngay cả khi  báo cáo thu chi cho thấy số dư lợi nhuận và các bảng cân đối kế toán cho thấy tính khả quan của vốn chủ sở hữu , thì  chưa phản ánh được rằng doanh nghiệp đó là doanh nghiệp hiệu quả.Tại sao không? Bởi vì doanh nghiệp cần tiền mặt trong tay để trả tiền hóa đơn. Mục đích của báo cáo dòng tiền là để theo dõi những thay đổi trong lượng tiền mặt của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.

Phía trên của bảng quản lí dòng tiền ghi lại số tiền mặt vào (inflow) và phía dưới ghi chi phí cho tiền đi ra (outflow).Các số liệu này cũng được đưa ra trong báo cáo thu chi nhưng đây là những con số chính xác nhất bởi vì thu nhập chỉ thực sự được ghi nhận khi nó được bỏ ra và chi phí được ghi nhận khi đã kiểm tra đã thanh toán.

Phần cuối cùng  ở đây là kết thúc số dư tiền mặt. Nếu con số này là âm liên tiếp trong hai kì thì sẽ khiến các nhà đầu tư phải cảnh giác.