Cài đặt và quản lý website thương mại điện tử

1. Cài đặt Website

Bước 1. Cài đặt Xampp

Chạy file Xampp trong thư mục tài nguyên. Sử dụng bản Xampp 1.6.7, có thể download tại địa chỉ http://itc.ftu.edu.vn hoặc http://www.apachefriends.org. Mục đích: Cài đặt máy chủ web Apache và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Bước 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho website

Mở FireFox hoặc IE; Vào địa chỉ: http://localhost/xampp

Chọn PhpMyadmin trong mục Tools

Nhập vào Tên cơ sở dữ liệu (vd. mobile_data) và chọn kiểu dữ liệu utf8_general_ci (để hỗ trợ tiếng Việt cho website sau này). Sau khi chọn xong click vào Create để thực hiện việc tạo CSDL. Lưu ý: Ghi nhớ tên cơ sở dữ liệu để dùng trong quá trình cài đặt website.

Bước 3. Cài đặt website

Sử dụng bộ cài Joomla phiên bản 1.5.6 (có thể download tại: http://itc.ftu.edu.vn hoặc www.joomla.org).

Copy nội dung website vào trong thư mục C:\xampp\htdocs

Lưu ý 1: Nếu giải nén bộ cài website cần giải nén vào 1 thư mục để sau đó đổi tên và thực hiện cài đặt.

Lưu ý 2: Trong htdocs, mỗi thư mục chứa toàn bộ nội dung một website, có thể cài đặt nhiều website trên cùng một máy chủ.

Ví dụ: sau khi giải nén, đổi tên thư mục website thành mobile, khi đó đường dẫn đến website có dạng C:\xampp\htdocs\mobile (lưu ý: trong thư mục mobile lúc này chứa toàn bộ nội dung website)

Để khởi động quá trình cài đặt website, chạy FireFox hoặc IE. Nhập vào địa chỉ: http://localhost/mobile (để khởi động quá trình cài đặt cho website mobile – nội dung trong thư mục ..htdocs/mobile). Lưu ý: nếu sử dụng thư mục khác thì gọi đường dẫn theo tên thư mục đó. Ví dụ: thư mục ..htdocs/laptopmart thì đường dẫn là http://localhost/laptopmart.

Thực hiện đủ 7 bước để cài đặt theo hướng dẫn của bộ cài !

– Tại bước số 1, chọn ngôn ngữ là tiếng Việt để dễ theo dõi;

– Tại bước số 2, 3 ấn Next/Tiếp theo;

– Tại bước số 4: nhập vào localhost, root, mật khẩu để trống, tên cơ sở dữ liệu đã tạo ở bước 2 (vd. mobile_data) – Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trên màn hình cài đặt tại bước này để điền chính xác thông tin vào các ô tương ứng;

Bước 5: click vào nút Next/Tiếp theo;

Bước 6: nhập vào tên website, email, mật khẩu quản trị. Lưu ý: Nhớ mật khẩu này để sử dụng sau này.

Bước 7: hoàn tất viêc cài đặt bằng cách xóa thư mục Installation nằm trong thư mục Mobile ở trên.

Bước 4. Mở website để xem: Dùng địa chỉ: http://localhost/mobile

Bước 5. Quản trị website: Dùng địa chỉ: http://localhost/mobile/administrator

Nhập vào tên đăng nhập (admin) và mật khẩu (đã đặt trong bước 6 ở phần cài đặt).

2. Quản l‎ý Website

Bước 1. Cài đặt Tiếng Việt

– Vào phần Quản trị: http://localhost/mobile/administrator

– Nhập vào tên và mật khẩu

– Vào phần Extensions (ở cột thứ 5)

– Chọn Install (ở dòng 1)

– Tại giao diện cài đặt, Browse đến thư mục tài nguyên, chọn file nén vi-VN.rar, sau đó ấn vào nút cài đặt (để cài đặt tiếng Việt cho phần người dùng).

– Tiếp tục Browse đến thư mục trên, chọn tiết vi-VN_admin để cài tiếng Việt cho phần Quản trị. Sau khi cài đặt xong, chọn Extensions, tại dòng thứ 5 chọn tiếp Language Manager, kích chọn ô Tiếng Việt ở từng phần Front endAdministration, sau đó ấn và nút Default để xác nhận. Sau bước này, website hiển thị các hướng dẫn bằng tiếng Việt ở cả phần Frontend và Backend.

Bước 2. Thay đổi banner

– Tùy từng template mà website sẽ sử dụng.

– Khuyến khích các nhóm chọn từng Template tùy ý và nghiên cứu sử dụng

Mỗi template có 1 thư mục riêng chứa ảnh, style và các tài nguyên liên quan. Để chỉnh sửa logo, chọn thư mục template, sau đó chọn thư mục có tên của template đang dùng tìm đến ảnh đang dùng làm logo và thay vào đó 1 ảnh mới. Ví dụ template mặc định khi cài xong website có tên là ‘rhuk_milkyway’. Để sửa logo của template này từ thư mục website, chọn template->rhuk_milkyway->images. Trong thư mục đó có 1 file ảnh ‘mw_joomla_logo.png’ đang được dùng làm logo. Để thay logo, cách đơn giản nhất là thiết kế 1 cái ảnh khác có cùng kích thước, tên và loại file với file này, sau đó copy thay vào trong thư mục đó.

Bước 3. Quản lý Main Menu

Vào phần Quản trị chọn trình đơn (ở cột 2), chọn Main Menu (ở dòng thứ 3). Muốn sửa Menu nào, kích chuột thẳng vào Menu đó để chỉnh sửa. Ví dụ: Home  Trang chủ; Products à  Sản phẩm

Bước 4. Quản lý Top Menu

Trong phần Quản trị chọn Trình đơn, chọn Top Menu (ở dòng thứ 5). Trong đó có 4 menu con, để sửa menu nào, kích chuột vào menu đó. Sửa tên trong bảng cấu hình và Save lại (nút save góc trên, bên phải)

Bước 5. Quản lý Menu bên trái

Tắt hai mục Main Menu và Other Menu ở cột bên trái

– Vào phần quản trị

– Vào Phần mở rộng  Quản lý Module  Tại cột ví trí, chọn Left để hiển thị các module ở cột bên trái. Lần lượt kích vào nút dấu tích màu xanh để tắt các menu Main menu và Other menu

– Ra trang front-end để kiểm tra (ấn F5 hoặc Refresh để kiểm tra kết quả)

Bước 6. Đổi tên các module bên trái

– Vào phần quản trị

– Vào Phần mở rộng  Quản lý Module  Tại cột thứ 3, Chọn vị trí, chọn Left. Các module của cột bên trái được sắp sếp đúng thứ tự

– Muốn sửa tên module nào, kích chuột vào đó và sửa tên, sau đó Save lại.

Lưu ý: Module này là module thuộc phần quản lý cửa hàng, sẽ thực hành chi tiết ở phần sau. Đây là loại module Article Categories cho phép hiển thị các nhóm tin (categories)

Bước 7. Tạo một khối MENU để quản lý tin, hiển thị ở bên trái gồm các nội dung sau

          GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  – Sam sung

  – Nokia

  – Motorola

  – BenQ

Mục đích: Khi kích vào các menu này sẽ hiện ra thông tin giới thiệu chung về từng loại sản phẩm đó. Đây là Menu tin giới thiệu về các hãng, dòng sản phẩm.

Các bước cụ thể như sau:

 – Trước hết vào phần Quản trị

          (i) Nội dung (cột 3)  Quản lý nhóm tin  Thêm mới (bên phải, trên)

          Đặt tên Nhóm tin (Section) là: SẢN PHẨM

          (ii) Nội dung  Quản lý chủ đề con  Thêm mới

          Thêm lần lượt các chủ đề con tương ứng với Samsung, Nokia, Motorola, BenQ.

          Lưu ý : khi thêm, đặt tên và chọn chủ đề con nằm trong nhóm tin là SẢN PHẨM đã tạo ở bước trên.

          (iii) Tạo khối MENU tương ứng với Nhóm tin SẢN PHẨM (để khi kích vào Menu đó sẽ hiển thị tin ra ngoài trang chủ).

          – Vào phần quản trị

          – Trình đơn (cột 2)  Quản lý Menu (dòng 1)

          – Thêm mới, lưu ý điền cả 4 ô là : SẢN PHẨM sau đó Lưu lại.

Lưu ý : Bước này mởi chỉ tạo ra Khối menu, chưa có menu cụ thể link đến các hãng.

          (iv) Hiển thị Menu ra ngoài (đặt tại cột bên trái, vị trí đầu tiên)

          – Vào phần quản trị

          – Phần mở rộng (cột 5)  Quản lý Mô đun (dòng 2)

– Tìm mô đun có tên là SẢN PHẨM vừa tạo, kích chuột vào đó để cấu hình .

Lưu ý : Chọn các nút : Cho hiển thị tiêu đề, Đã bật, vị trí là Left . Sau đó Lưu lại.

– Kiểm tra ở phần front-end (ấn F5 hoặc reFresh). Lưu ý : Sau bước này, trên trang chủ mới chỉ có Tên tiêu đề Menu to, chưa có các menu con trong đó.

          * Tiếp tục tạo các Menu con

– Vào phần quản trị

– Trình đơn (cột 2)  SẢN PHẨM (dòng cuối)

– Thêm mới à Các bài viết/Article Giao diện chủ đề con dạng Blog layout  Nhập vào đủ các thông tin ở những ô : Tiêu đề, Alias và Chủ đề con tương ứng với tên Menu con đó, ví dụ : menu là Samsung thì Chủ đề con chọn là Samsung.

– Sau đó Lưu lại và ra ngoài kiểm tra.

Lần lượt tạo đủ các Menu con tương ứng với các loại sản phẩm đã dự kiến. Lưu ý : Khi kích vào các Menu con là đều chưa có tin chi tiết do chưa tạo tin trong các thư mục tin để hiển thị ra ngoài.

Bước 8. Tạo tin cho các Menu trên

          – Vào phần quản trị

          – Nội dung (cột 3)  Quản lý bài viết (dòng 1)

          – Thêm mới

          – Nhập vào các nội dung của bài viết :

                   + Tiêu đề

                   + Alias

                   + Chọn : Chủ đề

                   + Chọn : Chủ đề con

                   + Nhập vào Nội dung

                   + Chèn Ảnh

                   + Chèn Phim

          – Sau đó Lưu

          – Ra ngoài và kiểm tra ở phần front-end.

          * Tiếp tục tạo thêm một khối Menu với nội dung sau :

          – Tạo một Section là CÁC DỊCH VỤ.

          – Tạo 3 Categories với tên là: Đào tạo, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

          – Mỗi category tạo 5 tin với đầy đủ hình ảnh, phim, nhạc.

3. Quản l‎y các Module chức năng trên website

Bước 9. Biên tập đường dẫn Breadcrumbs

Chọn Phần mở rộng-> Quản lý mô –đun->Breadcrumbs

Gõ nội dung vào ô Dòng chữ cho mục Trang chủ, sau đó ấn nút Lưu ở góc phải-trên

Bước 10. Biên tập menu: popular news

Chọn Phần mở rộng-> Quản lý mô –đun->Popular (ở trang 2)

Sau đó chỉnh các tham số như tiêu đề, vị trí,… và ấn nút Lưu ở góc phải –trên

Đổi tên thành TIN NỔI BẬT

Bước 11. Biên tập menu: latest news

 Chọn Phần mở rộng-> Quản lý mô –đun->Latest News (ở trang 2. Sau đó chỉnh các tham số như tiêu đề, vị trí,… và ấn nút Lưu ở góc phải –trên. Đổi tên thành TIN MỚI NHẤT

Bước 12. Biên tập lời dẫn trên trang chủ: Welcome to Frontpage Chào mừng bạn đến với Website ThegioiMobile.

Chọn Trình đơn-> Main menu-> Home (chú ý hàng có dấu sao màu vàng ở cột Mặc định), chọn Các tham số – Hệ thống, đổi nội dung vào ô Tiêu đề trang thành Chào mừng bạn đến với Website ThegioiMobile.

Bước 13. Biên tập tiêu đề các tin trên trang chủ (Frontpage Manager)

Chọn Nội dung-> Quản lý trang chủ. Muốn sửa tiêu đề bản tin nào, chọn bản tin đó. Gõ lại tiêu đề bản tin trong ô Tiêu đề, và các thông tin khác nếu cần, sau đó ấn nút Lưu ở góc phải –trên.

Bước 14. Biên tập Module Polls

Chọn Components->Thăm dò, chọn Thêm mới, sau đó nhập tiêu đề, Alias, ấn Yes/Đồng ý ở lựa chọn đã được bật và nội dung của các lựa chọn. Sau đó ấn nút Lưu ở góc phải –trên.

Chọn Phần mở rộng -> Quản lý Mô đun, chọn nút Mới (phải – trên), chọn Loại Thăm dò ý kiến (cột 2, hàng 6). Nhập tiêu đề, đã bật, vị trí,… chọn Thăm dò ý kiến trỏ tới phiếu thăm dò mới tạo ở bước trên.

Bước 15. Biên tập Advertising

Lưu ý: Tạo Ads mới trong Components/Banners/Banners; tạo bằng cách copy các ads cũ, rồi chỉnh sửa;

Lưu ý: Chèn ảnh vào các quảng cáo trong Advertising bằng cách thêm dòng lệnh trỏ đến ảnh cần chèn.

Chọn Components->Bảng quảng cáo-> Thể loại, chọn thêm mới, nhập tiêu đề, alias, đã được bật,.. sau đó ấn nút Lưu.

Chọn Components->Bảng quan cáo->Các khách hàng, chọn thêm mới, nhập các thông tin cần thiết, sau đó ấn lưu.

Chọn Components->Bảng quảng cáo->Bảng quảng cáo, chọn thêm mới, nhập các thông tin tương ứng, nhập nội dung quảng cáo, đường dẫn hình ảnh vào ô Tùy chọn mã quảng cáo sau đó ấn Lưu.

Chọn phần mở rộng-> quản lý mô đun, chọn nút mới, chọn bảng quảng cáo, nhập các thông tin tiêu đề, alias, đã bật, vị trí, bảng quảng cáo của khách, chủ đề con,… sau đó ấn Lưu.

Bước 16. Các thao tác để sao lưu và khôi phục lại website

Ở bước 1, sau khi cài xong xampp, mặc định máy tính sẽ sinh ra một thư mục xampp trên ổ C. Trong đó có 2 thư mục quan trọng đó là htdocs và mysql. Thư mục htdocs chứa mã nguồn của các website, còn thư mục mysql chứa dữ liệu của các website. Để sao lưu 1 website cụ thể nào đó, copy thư mục có tên là tên website tương ứng trong htdocs và thư mục dữ liệu tương ứng trong mysql\data. Khi nào cần khôi phục thì copy ngược lại từ nơi backup sang chính xác 2 thư mục tương ứng trên. Ví dụ website có tên là mobile, copy thư mục mobile vào trong thư mục.