William Henry Leffingwell

William Henry Leffingwell (4 tháng 6 năm 1876 – 19 tháng 12 năm 1934) là một nhà lý luận tổ chức người Mỹ,  chủ tịch của WH Leffingwell, Inc., New Jersey, tác giả quản lý và người sáng lập Hiệp hội Quản lý Văn phòng Quốc gia.

Leffingwell được sinh ra ở Quận Oxford, Ontario, đến với Wendell Phillips và Mary Catherine (Edwards) Leffingwell, cả hai người Mỹ.  Ông được đào tạo như một người viết tốc ký và “quản lý khoa học ứng dụng vào văn phòng”. Trong suốt những năm 1920, Leffingwell là một nhân vật chủ chốt trong Hội Taylor .